5 lat w liczbach - Grupa KGHM

Dane finansowe

Opis20182017201620152014
Przychody ze sprzedaży (mln zł) 20 526 20 358 19 156 20 008 20 492
Skorygowana EBITDA (mln zł)* 4 971 5 753 4 666 4 710 4 890
Wynik netto (mln zł) 1 658 1 525 -4 449 -5 009 2 451
Suma bilansowa (mln zł) 37 237 34 122 33 442 36 764 40 374
Kapitał własny (mln zł) 19 225 17 785 15 911 20 414 25 530
Zobowiązania i rezerwy (mln zł) 18 012 16 337 17 531 16 350 14 844
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne
- KGHM Polska Miedź (mln zł)
1 907 1 991 2 604 2 481 2 203
Nakłady inwestycyjne kapitałowe
- KGHM Polska Miedź (mln zł) **
697 490 842 76 27
Koszt produkcji koncentratu C1 (USD/funt) 1,81 1,59 1,41 1,59 1,89
Koszt produkcji koncentratu C1 (USD/funt) - KGHM Polska Miedź 1,85 1,52 1,30 1,47 1,82

* od roku 2014 skorygowana EBITDA = EBIT (wynik na sprzedaży netto) + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpisy (- odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych (ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej) – wraz z Sierra Gorda S.C.M.; za rok 2013 EBITDA = zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
** od roku 2016 nabycie akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych jednostek zależnych oraz udzielone pożyczki oraz nabycie aktywów finansowych DDS; za lata 2012-2015 zakup oraz objęcie akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych

KGHM 5 lat w liczbach

Wskaźniki

Opis20182017201620152014
Wynik netto na akcję (EPS, w zł) 10,13 6,62 -20,42 -13,94 12,07
Dywidenda na akcję (DPS, zł)* TBA  - 1,00 1,50 4,00
Cena / Zysk (P/E, x) 8,8 16,80 - - 9,0
Stopa zwrotu z aktywów (ROA, %) 5,9 4,3 -13,6 -8,4 7,5
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE, %) 10,6 7,7 -25,7 -13,7 9,9
Dług netto/EBITDA (x) 1,6 1,3 1,6 1,4 0.9

* dywidenda za rok obrotowy

KGHM Wskaźniki

Produkcja

Opis20182017201620152014
Produkcja miedzi płatnej (tys. t) 634 656 677 718 663
Produkcja miedzi elektrolitycznej - KGHM Polska Miedź (tys. t) 502 522 536 574 577
Produkcja srebra metalicznego - KGHM Polska Miedź (t) 1 189 1 218 1 191 1 283 1 256

KGHM Produkcja