5 lat w liczbach - Grupa KGHM

Dane finansowe

Opis20192018201720162015
Przychody ze sprzedaży (mln zł) 22 723 20 526 20 358 19 156 20 008
Skorygowana EBITDA (mln zł)* 5 229 4 971 5 753 4 666 4 710
Wynik netto (mln zł) 1 421 1 658 1 525 -4 449 -5 009
Aktywa razem (mln zł) 39 409 37 237 34 122 33 442 36 764
Kapitał własny (mln zł) 20 202 19 225 17 785 15 911 20 414
Zobowiązania i rezerwy (mln zł) 19 207 18 012 16 337 17 531 16 350
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne
- KGHM Polska Miedź (mln zł)
2 366 1 907 1 991 2 604 2 481
Nakłady inwestycyjne kapitałowe
- KGHM Polska Miedź (mln zł) **
485 697 490 842 76
Koszt produkcji koncentratu C1 (USD/funt) 1,70 1,81 1,59 1,41 1,59
Koszt produkcji koncentratu C1 (USD/funt) - KGHM Polska Miedź 1,74 1,85 1,52 1,30 1,47

* od roku 2014 skorygowana EBITDA = EBIT (wynik na sprzedaży netto) + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpisy (- odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych (ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej) – wraz z Sierra Gorda S.C.M.; za rok 2013 EBITDA = zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
** od roku 2016 nabycie akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych jednostek zależnych oraz udzielone pożyczki oraz nabycie aktywów finansowych DDS; za lata 2012-2015 zakup oraz objęcie akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych

KGHM 5 lat w liczbach

Wskaźniki

Opis20192018201720162015
Wynik netto na akcję (EPS, w zł) 6,32 10,13 6,62 -20,42 -13,94
Dywidenda na akcję (DPS, zł)* TBA  - - 1,00 1,50
Cena / Zysk (P/E, x) 15,80 8,80 16,80 - -
Stopa zwrotu z aktywów (ROA, %) 3,5 5,9 4,3 -13,6 -8,4
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE, %) 6,4 10,6 7,7 -25,7 -13,7
Dług netto/EBITDA (x) 1,5 1,6 1,3 1,6 1,4

* dywidenda za rok obrotowy

KGHM Wskaźniki

Produkcja

Opis20192018201720162015
Produkcja miedzi płatnej (tys. t) 702 634 656 677 718
Produkcja miedzi elektrolitycznej - KGHM Polska Miedź (tys. t) 566 502 522 536 574
Produkcja srebra metalicznego - KGHM Polska Miedź (t) 1 400 1 189 1 218 1 191 1 283

KGHM Produkcja