5 lat w liczbach - Grupa KGHM

Dane finansowe

Opis20172016201520142013
Przychody ze sprzedaży (mln zł) 20 358 19 156 20 008 20 492 24 110
Skorygowana EBITDA (mln zł)* 5 753 4 666 4 710 4 890 5 934
Wynik netto (mln zł) 1 525 -4 449 -5 009 2 451 3 033
Suma bilansowa (mln zł) 34 122 33 442 36 764 40 374 34 465
Kapitał własny (mln zł) 17 785 15 911 20 414 25 530 23 064
Zobowiązania i rezerwy (mln zł) 16 337 17 531 16 350 14 844 11 401
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne
- KGHM Polska Miedź (mln zł)
1 991 2 604 2 481 2 203 2 174
Nakłady inwestycyjne kapitałowe
- KGHM Polska Miedź (mln zł) **
490 842 76 27 87
Koszt produkcji koncentratu C1 (USD/funt) 1,59 1,41 1,59 1,89 1,85
Koszt produkcji koncentratu C1 (USD/funt) - KGHM Polska Miedź 1,52 1,30 1,47 1,82 1,78

* od roku 2014 skorygowana EBITDA = EBIT (wynik na sprzedaży netto) + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpisy (- odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych (ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej) – wraz z Sierra Gorda S.C.M.; za rok 2013 EBITDA = zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
** od roku 2016 nabycie akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych jednostek zależnych oraz udzielone pożyczki oraz nabycie aktywów finansowych DDS; za lata 2012-2015 zakup oraz objęcie akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych

KGHM 5 lat w liczbach [Excel, 11KB]

Wskaźniki

Opis20172016201520142013
Wynik netto na akcję (EPS, w zł) 6,62 -20,42 -13,94 12,07 15,29
Dywidenda na akcję (DPS, zł)*  - 1,00 1,50 4,00 5,00
Cena / Zysk (P/E, x) 16,80 - - 9,0 7,7
Stopa zwrotu z aktywów (ROA, %) 4,3 -13,6 -8,4 7,5 10,5
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE, %) 7,7 -25,7 -13,7 9,9 13,1
Dług netto/EBITDA (x) 1,3 1,6 1,4 0.9 0,4

* dywidenda za rok obrotowy

KGHM Wskaźniki [Excel, 11KB]

Produkcja

Opis20172016201520142013
Produkcja miedzi płatnej (tys. t) 656 677 718 663 666
Produkcja miedzi elektrolitycznej - KGHM Polska Miedź (tys. t) 522 536 574 577 565
Produkcja srebra metalicznego - KGHM Polska Miedź (t) 1 218 1 191 1 283 1 256 1 161

KGHM Produkcja [Excel, 10KB]