Zarządzanie ryzykiem i sprawozdawczość finansowa

Raportowanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdań finansowych za poszczególne okresy sprawozdawcze, które oddają  prawdziwy i rzetelny obraz Grupy na koniec okresu sprawozdawczego oraz wynik finansowy i przepływy gotówkowe za ten  okres. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, przed publikacją, jest przekazywane Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia zmian.

Zarząd odpowiedzialny jest za przygotowanie sprawozdania finansowego, które są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości przyjętymi przez Unię Europejską. Zarząd odpowiedzialny jest również za utrzymanie prawidłowych ksiąg rachunkowych zgodnych z regulacjami polskiego prawa. Zarząd ponosi odpowiedzialność za podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie majątku Spółki oraz zapobieżenie i wykrycie  oszustw lub innych nieprawidłowości.

Zewnętrzni audytorzy: wybór i rotacja

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych w latach 2016-2018 jest Deloitte Polska.

Komitet Audytu monitoruje ostatnie zmiany w reformie rynku audytowego, włączając zaproponowaną obowiązkową rotację firm audytowych w Europie.

KGHM wdrożył politykę, która pozwoli utrzymać niezależność zewnętrznych audytorów Spółki. Wprowadza ona zakaz świadczenia innych usług, które mogłyby podważyć ich niezależność.

Zasady wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w KGHM Polska Miedź S.A. (PDF 36KB)

Kontrola i procedury ujawniania informacji

KGHM stosuje odpowiednie kontrole i procedury ujawniania informacji. Kontrole i procedury  w odniesieniu do procesów sporządzania sprawozdań finansowych zostały opisane w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

KGHM z najwyższą starannością podchodzi do raportowania wyników finansowych,  prowadzi ciągłą komunikację z polskim i zagranicznym środowiskiem inwestorów jak również wypełnia bieżące obowiązki informacyjne. 

W lutym 2014 rok, powstał projekt Regulaminu Komitetu Ujawnień, a Komitet rozpoczął swoją działalność w marcu 2014 roku. Jego rolą jest nadzorowanie upublicznianie informacji przez KGHM i dbanie o to by informacje ujawnianie były na czas, były dokładne, przejrzyste, kompletne i zaprezentowane w sposób zgodny z wymogami prawnymi, obowiązującymi regulacjami i uznawanymi praktykami. Informacje te mają również odzwierciedlać stan finansowy i operacyjny Spółki.

Zarządzanie ryzykiem

Rada Nadzorcza odpowiedzialna jest za przegląd skuteczności systemu wewnętrznej kontroli i zarządzania ryzykiem w Spółce. Kluczowe elementy zarządzania ryzykiem dostępne są w sekcji ryzyko.