Zarządzanie ryzykiem i sprawozdawczość finansowa

Raportowanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdań finansowych za poszczególne okresy sprawozdawcze, które oddają  prawdziwy i rzetelny obraz Grupy na koniec okresu sprawozdawczego oraz wynik finansowy i przepływy gotówkowe za ten  okres. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, przed publikacją, jest przekazywane Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia zmian.

Zarząd odpowiedzialny jest za przygotowanie sprawozdania finansowego, które są zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości przyjętymi przez Unię Europejską. Zarząd odpowiedzialny jest również za utrzymanie prawidłowych ksiąg rachunkowych zgodnych z regulacjami polskiego prawa. Zarząd ponosi odpowiedzialność za podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie majątku Spółki oraz zapobieżenie i wykrycie  oszustw lub innych nieprawidłowości.

Wybór audytora i reguła jego zmiany

Zgodnie z zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych” informujemy, iż na podstawie Statutu KGHM Polska Miedź S.A. i Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie rekomendacji przekazanej przez Komitet Audytu.

Zgodnie z wytycznymi wprowadzonymi przez Ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, w Spółce jako jednostce zainteresowania publicznego, wprowadzono do stosowania dokument „Polityka i procedura KGHM Polska Miedź S.A. dotycząca wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych”.

Na podstawie powyższych przepisów KGHM Polska Miedź S.A. podlega regulacjom w zakresie minimalnego i maksymalnego okresu, na jaki może zostać powołana firma audytorska do badania ustawowego. Pierwsza umowa, zgodnie z art.66 ust.5 Ustawy o rachunkowości, powinna zostać zawarta na okres nie krótszy niż 2 lata z możliwością przedłużenia jej na kolejne, co najmniej dwuletnie okresy.

Maksymalny okres przez jaki ta sama firma audytorska lub inna wchodząca w skład jej sieci może świadczyć usługi badania sprawozdań finansowych wynosi 5 lat. Do okresu tego wliczana jest zarówno pierwsza umowa jak również jej kolejne przedłużenia. Po tym okresie, ta sama firma audytorska ani żadna z firm wchodzących w skład jej sieci nie może zostać ponownie wybrana przez okres kolejnych 4 lat. Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie okresu kadencji jest Komitet Audytu.

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych w latach 2016-2018 jest Deloitte Polska.

Na lata 2019-2021 na podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych została wybrana firma PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.

Kontrola i procedury ujawniania informacji

KGHM stosuje odpowiednie kontrole i procedury ujawniania informacji. Kontrole i procedury  w odniesieniu do procesów sporządzania sprawozdań finansowych zostały opisane w oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

KGHM z najwyższą starannością podchodzi do raportowania wyników finansowych,  prowadzi ciągłą komunikację z polskim i zagranicznym środowiskiem inwestorów jak również wypełnia bieżące obowiązki informacyjne. 

W lutym 2014 rok, powstał projekt Regulaminu Komitetu Ujawnień, a Komitet rozpoczął swoją działalność w marcu 2014 roku. Jego rolą jest nadzorowanie upublicznianie informacji przez KGHM i dbanie o to by informacje ujawnianie były na czas, były dokładne, przejrzyste, kompletne i zaprezentowane w sposób zgodny z wymogami prawnymi, obowiązującymi regulacjami i uznawanymi praktykami. Informacje te mają również odzwierciedlać stan finansowy i operacyjny Spółki.

Zarządzanie ryzykiem

Rada Nadzorcza odpowiedzialna jest za przegląd skuteczności systemu wewnętrznej kontroli i zarządzania ryzykiem w Spółce. Kluczowe elementy zarządzania ryzykiem dostępne są w sekcji ryzyko.