Zarząd

Zakres odpowiedzialności Zarządu dotyczy wszystkich aspektów działalności Spółki. Szczegółowo zakres odpowiedzialności i obowiązków oraz tryb postępowania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu.

Ład korporacyjny Zarządu

Regulamin Zarządu KGHM zobowiązuje Zarząd do spotkania się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu odbywają się zwykle raz w tygodniu. Podczas tych posiedzeń Zarząd omawia między innymi sprawy związane ze strategią Spółki i zarządzaniem ryzykiem, efektywnością operacyjną i finansową Spółki oraz inne sprawy strategiczne dotyczące Spółki i jej działalności. Posiedzenia są zwoływane przez Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – przez I Wiceprezesa Zarządu.

Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Zarządu zgodnie z przyjętą 19 czerwca 2020 r. Polityką Wynagrodzeń i uchwałami Walnego Zgromadzenia.

Skład Zarządu

Obecny Zarząd liczy pięciu członków.

Nazwiska, umiejętności i doświadczenie poszczególnych członków Zarządu znajdują się w sekcji Władze Spółki.

Poniżej przedstawiono wstępny podział kompetencji w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A.:

Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za:

 1. działania w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem na poziomie korporacyjnym oraz audyt i kontrolę wewnętrzną Grupy Kapitałowej;
 2. przygotowanie, wdrażanie i realizację Strategii Spółki oraz Polityki Zrównoważonego Rozwoju w Spółce;
 3. działania w zakresie kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem i przeciwdziałania stratom w Grupie Kapitałowej;
 4. standardy nadzoru korporacyjnego oraz stosowanie w Spółce przyjętych zasad ładu korporacyjnego;
 5. wykonywanie funkcji całościowego nadzoru korporacyjnego nad krajowymi i zagranicznymi podmiotami zależnymi Grupy Kapitałowej;
 6. wypełnianie formalnych obowiązków informacyjnych i publikacyjnych w zakresie wymaganym przepisami prawa;
 7. działania w zakresie tworzenia, aktualizowania i utrzymania spójności wewnętrznych aktów regulujących stałe zasady funkcjonowania organizacji;
 8. obsługę organizacyjno-prawną organów Spółki;
 9. obsługę prawną Spółki;
 10. działania komunikacyjno-wizerunkowe w Grupie Kapitałowej;
 11. sposób kształtowania relacji z zewnętrznym otoczeniem biznesowym;
 12. nadzorowanie funkcjonowania Fundacji KGHM Polska Miedź w imieniu Fundatora oraz innych organizacji pożytku publicznego wspierających realizację celów biznesowych Grupy Kapitałowej;
 13. kontrolę wewnętrzną;
 14. działania Oddziału Centralny Ośrodek Przetwarzani Informacji (COPI) w zakresie:
    a) dostarczania i rozwijania usług teleinformatycznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Centrali;
    b) racjonalnego wykorzystywania zamówionych i zakontraktowanych dostaw przez kadrę zarządzającą;
 15. działania w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych jest odpowiedzialny za:

 1. kształtowanie polityki finansowej w Grupie Kapitałowej;
 2. weryfikację projektów Strategii Głównej z punktu widzenia ich wykonalności w aspekcie finansowym;
 3. finanse we wszystkich obszarach i dziedzinach działalności Grupy Kapitałowej;
 4. kreowanie polityki podatkowej Grupy Kapitałowej;
 5. obsługę księgową Spółki.

Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych jest odpowiedzialny za:

 1. przygotowanie i wykonanie strategii dla aktywów zagranicznych;
 2. działania w zakresie pozyskiwania i rozwoju bazy zasobowej za granicą;
 3. analizę, ocenę i przygotowywanie nowych zagranicznych projektów eksploracyjnych;
 4. przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu zagranicznych projektów zasobowych;
 5. koordynacja zadań w ramach planu inwestycji kapitałowych Spółki w zależne spółki zagraniczne;
 6. nadzór merytoryczny nad zagranicznymi podmiotami zależnymi typu produkcyjnego, należącymi do Grupy Kapitałowej, w tym tworzenie i wykonanie ich planów produkcyjnych;
 7. kształtowanie polityki handlowej i logistycznej Spółki.

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju jest odpowiedzialny za:

 1. realizację polityki badawczo – rozwojowej Spółki;
 2. realizację polityki innowacji oraz ochrony prawa własności intelektualnej Spółki;
 3. koordynację procesów inwestycyjnych oraz projektów rozwojowych Spółki;
 4. opracowywanie, aktualizowanie i monitorowanie realizacji planu inwestycji kapitałowych Grupy Kapitałowej;
 5. kształtowanie portfeli produktów Spółki;
 6. inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie standardów zarządczych w procesie zarządzania projektami i programami;
 7. pozyskiwanie i rozwój krajowej bazy zasobowej dla potrzeb górniczych;
 8. zarządzanie nieruchomościami;
 9. obsługę administracyjną Spółki;
 10. pracę Centralnego Biura Zakupów;

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji jest odpowiedzialny za:

 1. zintegrowane planowanie i optymalizację bieżącej produkcji Spółki;
 2. bezpieczeństwo i higienę pracy oraz kontrolę ryzyka środowiskowego;
 3. działanie w zakresie utrzymania w gotowości aktywów produkcyjnych i nieprodukcyjnych oraz osiąganie głównych celów Strategii Energetycznej;
 4. działalność w zakresie wytwarzania produktów oraz rozwoju produkcji głównej górniczej i hutniczej;
 5. nadzorowanie działań związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemów zarządzania w Spółce.
 6. zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw.

Ład korporacyjny Zarządu

Regulamin Zarządu KGHM zobowiązuje Zarząd do spotkania się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu odbywają się zwykle raz w tygodniu. Podczas tych posiedzeń Zarząd omawia między innymi sprawy związane ze strategią Spółki i zarządzaniem ryzykiem, efektywnością operacyjną i finansową Spółki oraz inne sprawy strategiczne dotyczące Spółki i jej działalności. Posiedzenia są zwoływane przez Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – przez I Wiceprezesa Zarządu.

Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z przyjętą 19 czerwca 2020 r. Polityką Wynagrodzeń i uchwałami Walnego Zgromadzenia.

Skład Zarządu

Obecny Zarząd liczy trzech członków.

Nazwiska, umiejętności i doświadczenie poszczególnych członków Zarządu znajdują się w sekcji Władze Spółki.

Poniżej przedstawiono podział kompetencji w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A.:

Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za:

1) działania w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem na poziomie korporacyjnym oraz audyt i kontrolę wewnętrzną Grupy Kapitałowej;
2) przygotowanie, wdrażanie i realizację Strategii Spółki oraz Polityki Zrównoważonego Rozwoju w Spółce;
3) działania w zakresie kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem i przeciwdziałania stratom w Grupie Kapitałowej;
4) standardy nadzoru korporacyjnego oraz stosowanie w Spółce przyjętych zasad ładu korporacyjnego;
5) wykonywanie funkcji całościowego nadzoru korporacyjnego nad krajowymi i zagranicznymi podmiotami zależnymi Grupy Kapitałowej;
6) wypełnianie formalnych obowiązków informacyjnych i publikacyjnych w zakresie wymaganym przepisami prawa;
7) działania w zakresie tworzenia, aktualizowania i utrzymania spójności wewnętrznych aktów regulujących stałe zasady funkcjonowania organizacji;
8) obsługę organizacyjno-prawną organów Spółki;
9) obsługę prawną Spółki;
10) działania komunikacyjno-wizerunkowe w Grupie Kapitałowej;
11) sposób kształtowania relacji z zewnętrznym otoczeniem biznesowym;
12) nadzorowanie funkcjonowania Fundacji KGHM Polska Miedź w imieniu Fundatora oraz innych organizacji pożytku publicznego wspierających realizację celów biznesowych Grupy Kapitałowej;
13) kontrolę wewnętrzną;
14) działania Oddziału Centralny Ośrodek Przetwarzani Informacji (COPI) w zakresie:
      a) dostarczania i rozwijania usług teleinformatycznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Centrali;
      b) racjonalnego wykorzystywania zamówionych i zakontraktowanych dostaw przez kadrę zarządzającą;
15) działania w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych jest odpowiedzialny za:

1) kształtowanie polityki finansowej w Grupie Kapitałowej;
2) weryfikację projektów Strategii Głównej z punktu widzenia ich wykonalności w aspekcie finansowym;
3) finanse we wszystkich obszarach i dziedzinach działalności Grupy Kapitałowej;
4) kreowanie polityki podatkowej Grupy Kapitałowej;
5) obsługę księgową Spółki.

Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych jest odpowiedzialny za:

1) przygotowanie i wykonanie strategii dla aktywów zagranicznych;
2) działania w zakresie pozyskiwania i rozwoju bazy zasobowej za granicą;
3) analizę, ocenę i przygotowywanie nowych zagranicznych projektów eksploracyjnych;
4) przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu zagranicznych projektów zasobowych;
5) koordynacja zadań w ramach planu inwestycji kapitałowych Spółki w zależne spółki zagraniczne;
6) nadzór merytoryczny nad zagranicznymi podmiotami zależnymi typu produkcyjnego, należącymi do Grupy Kapitałowej, w tym tworzenie i wykonanie ich planów produkcyjnych;
7) kształtowanie polityki handlowej i logistycznej Spółki.

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju jest odpowiedzialny za:

1) realizację polityki badawczo – rozwojowej Spółki;
2) realizację polityki innowacji oraz ochrony prawa własności intelektualnej Spółki;
3) koordynację procesów inwestycyjnych oraz projektów rozwojowych Spółki;
4) opracowywanie, aktualizowanie i monitorowanie realizacji planu inwestycji kapitałowych Grupy Kapitałowej;
5) kształtowanie portfeli produktów Spółki;
6) inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie standardów zarządczych w procesie zarządzania projektami i programami;
7) pozyskiwanie i rozwój krajowej bazy zasobowej dla potrzeb górniczych;
8) zarządzanie nieruchomościami;
9) obsługę administracyjną Spółki;
10) pracę Centralnego Biura Zakupów.

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji jest odpowiedzialny za:

1) zintegrowane planowanie i optymalizację bieżącej produkcji Spółki;
2) bezpieczeństwo i higienę pracy oraz kontrolę ryzyka środowiskowego;
3) działanie w zakresie utrzymania w gotowości aktywów produkcyjnych i nieprodukcyjnych oraz osiąganie głównych celów Strategii Energetycznej;
4) działalność w zakresie wytwarzania produktów oraz rozwoju produkcji głównej górniczej i hutniczej;
5) nadzorowanie działań związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemów zarządzania w Spółce.