Zarząd

Zakres odpowiedzialności Zarządu dotyczy wszystkich aspektów działalności Spółki. Szczegółowo zakres odpowiedzialności i obowiązków oraz tryb postępowania Zarządu Spólki określa Regulamin Zarządu.

Ład korporacyjny Zarządu

Regulamin Zarządu KGHM zobowiązuje Zarząd do spotkania się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu odbywają się zwykle raz w tygodniu. Podczas tych posiedzeń Zarząd omawia między innymi sprawy związane ze strategią Spółki i zarządzaniem ryzykiem, efektywnością operacyjną i finansową Spółki oraz inne sprawy strategiczne dotyczące Spółki i jej działalności. Posiedzenia są zwoływane przez Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – przez I Wiceprezesa Zarządu.

Skład Zarządu

Obecny Zarząd liczy pięciu członków.

Nazwiska, umiejętności i doświadczenie poszczególnych członków Zarządu znajdują się w sekcji Władze Spółki.

Poniżej przedstawiono informację o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie w okresie ostatnich dwóch lat. 

Stan na dzieńLiczba kobietLiczba mężczyzn
2014-12-31 0 5
2015-12-31 0 5
2016-02-03 0 4
2016-03-15 0 5

Poniżej przedstawiono wstępny podział kompetencji w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A.:

Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za:

 1. działania w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem na poziomie korporacyjnym oraz audyt i kontrolę wewnętrzną Grupy Kapitałowej;
 2. działania w zakresie kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem i przeciwdziałania stratom w Grupie Kapitałowej;
 3. standardy nadzoru korporacyjnego oraz stosowanie w Spółce przyjętych zasad ładu korporacyjnego;
 4. wykonywanie funkcji całościowego nadzoru korporacyjnego nad krajowymi i zagranicznymi podmiotami zależnymi Grupy Kapitałowej;
 5. wypełnianie formalnych obowiązków informacyjnych i publikacyjnych w zakresie wymaganym przepisami prawa;
 6. działania w zakresie tworzenia, aktualizowania i utrzymania spójności wewnętrznych aktów regulujących stałe zasady funkcjonowania organizacji;
 7. obsługę organizacyjno-prawną organów Spółki;
 8. działania komunikacyjno-wizerunkowe w Grupie Kapitałowej;
 9. sposób kształtowania relacji z zewnętrznym otoczeniem biznesowym;
 10. nadzorowanie funkcjonowania Fundacji KGHM Polska Miedź w imieniu Fundatora oraz innych organizacji pożytku publicznego wspierających realizację celów biznesowych Grupy Kapitałowej;
 11. kontrolę wewnętrzną;
 12. działania Oddziału Centralny Ośrodek Przetwarzani Informacji (COPI) w zakresie
  a) dostarczania i rozwijania usług teleinformatycznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Centrali;
  b) racjonalnego wykorzystywania zamówionych i zakontraktowanych dostaw przez kadrę zarządzającą;
 13. działania w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju jest odpowiedzialny za:

 1. realizację polityki badawczo – rozwojowej Spółki;
 2. realizację polityki innowacji oraz ochrony prawa własności intelektualnej Spółki;
 3. przygotowanie, wdrażanie i realizację Strategii Spółki oraz polityki Zrównoważonego Zarządzania w Spółce;
 4. koordynację procesów inwestycyjnych oraz projektów rozwojowych Spółki;
 5. opracowywanie, aktualizowanie i monitorowanie realizacji planu inwestycji kapitałowych Grupy Kapitałowej;
 6. kształtowanie polityki handlowej i logistycznej Spółki;
 7. kształtowanie portfeli produktów Spółki;
 8. inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie standardów zarządczych w procesie zarządzania projektami i programami;

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych jest odpowiedzialny za:

 1. kształtowanie polityki finansowej w Grupie Kapitałowej;
 2. weryfikację projektów Strategii Głównej z punktu widzenia ich wykonalności w aspekcie finansowym;
 3. finanse we wszystkich obszarach i dziedzinach działalności Grupy Kapitałowej;
 4. kreowanie polityki podatkowej Grupy Kapitałowej;
 5. obsługę księgową Spółki;
 6. obsługę administracyjną Spółki;
 7. pracę Centralnego Biura Zakupów.

Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych jest odpowiedzialny za:

 1. przygotowanie i wykonanie strategii dla aktywów zagranicznych;
 2. działania w zakresie pozyskiwania i rozwoju bazy zasobowej za granicą;
 3. analizę, ocenę i przygotowywanie nowych zagranicznych projektów eksploracyjnych;
 4. przygotowywanie opracowań i ekspertyz z zakresu zagranicznych projektów zasobowych;
 5. koordynacja zadań w ramach planu inwestycji kapitałowych Spółki w zależne spółki zagraniczne;
 6. nadzór merytoryczny nad zagranicznymi podmiotami zależnymi typu produkcyjnego, należącymi do Grupy Kapitałowej, w tym tworzenie i wykonanie ich planów produkcyjnych

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji jest odpowiedzialny za:

 1. zintegrowane planowanie i optymalizację bieżącej produkcji Spółki;
 2. planowanie długoterminowego rozwoju ciągu produkcyjnego optymalnego pod kątem technicznym i ekonomicznym;
 3. bezpieczeństwo i higienę pracy oraz kontrolę ryzyka środowiskowego;
 4. działanie w zakresie utrzymania w gotowości aktywów produkcyjnych i nieprodukcyjnych oraz osiąganie głównych celów Strategii Energetycznej;
 5. działalność w zakresie wytwarzania produktów oraz rozwoju produkcji głównej górniczej i hutniczej,
 6. zarządzanie nieruchomościami
 7. nadzorowanie działań związanych z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemów zarządzania w Spółce.

 

 

Ład korporacyjny Zarządu

Regulamin Zarządu KGHM zobowiązuje Zarząd do spotkania się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu odbywają się zwykle raz w tygodniu. Podczas tych posiedzeń Zarząd omawia między innymi sprawy związane ze strategią Spółki i zarządzaniem ryzykiem, efektywnością operacyjną i finansową Spółki oraz inne sprawy strategiczne dotyczące Spółki i jej działalności. Posiedzenia są zwoływane przez Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – przez I Wiceprezesa Zarządu.

Skład Zarządu

Obecny Zarząd liczy trzech członków.

Nazwiska, umiejętności i doświadczenie poszczególnych członków Zarządu znajdują się w sekcji Władze Spółki.

Poniżej przedstawiono informację o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie w okresie ostatnich dwóch lat. 

Stan na dzieńLiczba kobietLiczba mężczyzn
2014-12-31 0 5
2015-12-31 0 5
2016-02-03 0 4
2016-03-15 0 5

Poniżej przedstawiono wstępny podział kompetencji w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A.:

Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za nadzorowanie:

 • działań w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem na poziomie korporacyjnym oraz audytu i kontroli wewnętrznej Grupy Kapitałowej,
 • standardów nadzoru korporacyjnego oraz stosowania w Spółce przyjętych zasad ładu korporacyjnego,
 • wykonywania funkcji całościowego nadzoru korporacyjnego nad krajowymi podmiotami zależnymi Grupy Kapitałowej,
 • opracowania, aktualizowania i monitorowania realizacji planu inwestycji kapitałowych Grupy Kapitałowej,
 • stopnia wypełnienia formalnych obowiązków informacyjnych i publikacyjnych w zakresie wymaganym przepisami prawa,
 • działań w zakresie tworzenia, aktualizowania i utrzymania spójności wewnętrznych aktów regulujących stałe zasady funkcjonowania organizacji,
 • obsługi organizacyjno-prawnej organów Spółki,
 • działań komunikacyjno-wizerunkowych w Grupie Kapitałowej,
 • sposobów kształtowania relacji z zewnętrznym otoczeniem biznesowym Spółki.
 • prac Centralnego Biura Zakupów.
 • funkcjonowania Fundacji KGHM Polska Miedź w imieniu Fundatora oraz innych organizacji pożytku publicznego wspierających realizację celów biznesowych Grupy Kapitałowej,
 • działań w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju jest odpowiedzialny za nadzorowanie:

 • realizacji polityki badawczo - rozwojowej Spółki
 • realizacji polityki innowacji oraz ochrony prawa własnosci intelektualnej Spółki,
 • wdrażania i utrzymania realizacji Strategii Spółki oraz polityki Zrównoważonego Zarządzania w Spółce,
 • zarządzania nieruchomościami,
 • koordynacji procesów inwestycyjnych oraz projektów rozwojowych Spółki,
 • kształtowania polityki handlowej i logistycznej Spółki,
 • kształtowania portfeli produktów Spółki,
 • inicjowania, opracowywania i wdrażania standardów zarządczych w procesie zarządzania projektami i programami.

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych jest odpowiedzialny za nadzorowanie:

 • kształtowania polityki finansowej w Grupie Kapitałowej,
 • weryfikacji projektów Strategii Głównej z punktu widzenia ich wykonalności w aspekcie finansowym,
 • finansów we wszystkich obszarach i dziedzinach działania Grupy Kapitałowej,
 • kreowania polityki podatkowej Grupy Kapitałowej,
 • obsługi księgowej Spółki.

Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych jest odpowiedzialny za nadzorowanie:

 • przygotowania i wykonania strategii dla aktywów zagranicznych,
 • działań w zakresie pozyskiwania i rozwoju bazy zasobowej za granicą,
 • analiz, ocen i przygotowania nowych zagranicznych projektów eksploracyjnych,
 • przygotowania opracowań i ekspertyz z zakresu zagranicznych projektów zasobowych,
 • nadzoru korporacyjnego spółek zagranicznych, i koordynacji zadań w ramach planu inwestycji kapitałowych Spółki w zależne spółki zagraniczne,
 • merytoryczne nad zagranicznymi podmiotami zależnymi typu produkcyjnego, należącymi do Grupy Kapitałowej, w tym tworzenie i wykonanie ich planów produkcyjnych.

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji jest odpowiedzialny za nadzorowanie:

 • zintegrowanego planowania i optymalizacji produkcji Spółki,
 • planowania długoterminowego rozwoju ciągu produkcyjnego optymalnego pod kątem technicznym i ekonomicznym
 • bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz kontroli ryzyka środowiskowego,
 • działań w zakresie pozyskiwania, budowy i utrzymania w gotowości aktywów produkcyjnych i nieprodukcyjnych oraz osiągania głównych celów Strategii Energetycznej,
 • działalności w zakresie wytwarzania produktów i usług oraz rozwoju produkcji głównej górniczej i hutniczej.