Bogusław Fiedor

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, stopień dr nauk ekonomicznych uzyskał w 1975 r., dr hab. nauk ekonomicznych w 1986 r. i tytuł profesora nauk ekonomicznych w 1991 r. Od roku 1994 jest profesorem zwyczajnym.

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

  • od 1970 r. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: 2012-obecnie Prorektor ds. Współpracy (dawniej Akademia Ekonomiczna) z Zagranicą
  • 2005-2008 oraz 2008-2012 Rektor Uczelni
  • 1996-2005 Kierownik Katedry Ekonomii Ekologicznej
  • 1991-obecnie Dyrektor Instytutu Ekonomii
  • 1996-obecnie - członek Senatu, w trzech kadencjach przewodniczący Senackiej Komisji Zagranicznej

Zainteresowania naukowe: teoria i metodologia ekonomii; ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, ekonomia i polityka ekologiczna; twórca wrocławskiej szkoły ekonomii środowiska i zasobów naturalnych; teoria wzrostu i rozwoju gospodarczego; historia myśli ekonomicznej; polityka makroekonomiczna.

Wypromował 14 doktorów, 4 doktorów habilitowanych, recenzent w ok. 50 postępowaniach o nadanie stopnia doktora, ok. 85 o nadanie stopnia  dr hab., ok. 30 o nadanie tytułu profesora.

Autor ok. 400 publikacji naukowych, w tym – jako autor bądź współautor w istotnej części – 32 książek i monografii; kierownik ok. 50 projektów i programów badawczych, w tym 12 międzynarodowych; członek kolegiów redakcyjnych i rad programowych/naukowych wielu czasopism naukowych.

Ważniejsze funkcje akademickie i publiczne: Członek Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych – Oddział Polski – wiceprzewodniczący w latach 1994-2002 i 2010-2014; przewodniczący Komisji Nauk Ekonomicznych Oddziału Wrocławskiego PAN w latach 1994-2002; członek od roku 1994 i wiceprzewodniczący w latach 1997-2005 Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Rządzie RP; Komitet Nauk Ekonomicznych PAN – członek z wyboru od roku 1997, aktualnie wiceprzewodniczący KNE PAN i Przewodniczący Komisji Nauki; Rada Główna Szkolnictwa Wyższego – członek z wyboru w kadencji 2000-2002; Państwowa Rada Ochrony Środowiska – członek w kadencji 2001-2006;Centralna Komisja ds. Tytułu i Stopni Naukowych przy Premierze RP – członek z wyboru w latach 2003-2012; Rada Naukowa Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN – wiceprzewodniczący z wyboru od roku 2003; Przewodniczący z wyboru Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2010-2015; Przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry: 2011-2012, wiceprzewodniczący 2010, obecnie Honorowy Przewodniczący; Członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Przewodniczący Komisji Ekonomicznej KRASP (2012-2016).

Pozostałe doświadczenia:

Współpraca międzynarodowa z Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Niemcy), University of Richmond (USA), Virginia Polytechnic Institute and State University (USA), Internationales Hochschulinstitut w Zittau (Niemcy), Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w Londynie - członek Environmental Advisory Council Prezydenta Banku (1991 – 1994), z Bankiem Światowym - wielokrotny konsultant i członek misji Banku, przewodniczący Sekcji Ekonomicznej Polskiego Komitetu UNESCO-M&B (2000-2006), Przedstawiciel Polski w Higher Education and Research Standing Committee, Council of Europe (1999-2011), konsultant ( projekty, ekspertyzy) wielu organizacji międzynarodowych;

Członkostwo w radach nadzorczych: Bank Cukrownictwa CUKROBANK S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST PARK S.A., Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej S.A., Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. (aktualnie, od roku 2011);

Ponadto, członek – założyciel Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki w ramach Loży Dolnośląskiej Business Centre Club, Członek Kapituły Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego, Przewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej Dolnośląski Gryf, Członek Kapituły Nagrody Firma Dobrze Widziana w ramach Loży Dolnośląskiej BCC, Członek Honorowy Business Centre Club, współwłaściciel firmy konsultingowej Eko-Plus (doradztwo biznesowo-ekologiczne) 1996-1999.