Andrzej Kidyba

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

 • 1976-1980 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), Wydział Prawa i Administracji, magister  prawa
 • 1980-1982 Sąd Wojewódzki, aplikacja sędziowska
 • 1982 Sąd Wojewódzki, egzamin sędziowski - uprawnienia sędziowskie
 • 1984 Okręgowa Izba Radców Prawnych, egzamin radcowski - uprawnienia radcy prawnego
 • 1989 UMCS, Wydział Prawa i Administracji, doktor nauk prawnych
 • 1999 UMCS, Wydział Prawa i Administracji, doktor habilitowany
 • 2000 UMCS, Wydział Prawa i Administracji, profesor nadzwyczajny UMCS
 • 2002 UMCS, profesor tytularny
 • 2005 UMCS, profesor zwyczajny

Ponadto:

 • 1996-1997  Studia Podyplomowe MBA

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

 • Profesor zwyczajny doktor habilitowany na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS (2006 – obecnie)
 • Asystent, potem adiunkt i profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS (1980- obecnie)
 • Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (1999-2005)
 • Członek Senatu UMCS z ramienia Wydziału Prawa (kadencje 2002-2005; 2008-2011; 2012-2016)
 • Był członkiem i przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Współpracy z Gospodarką oraz członkiem Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów.
 • Wykładowca prawa handlowego, gospodarczego, cywilnego, autorskiego, spółek, umów handlowych.
 • Promotor 7 prac doktorskich, około 600 prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych oraz recenzent w szeregu przewodach o nadanie tytułu profesora, habilitacyjnych oraz doktorskich.
 • Ponadto jest członkiem Rad Programowych czasopism: „Przegląd Prawa Handlowego”, „Glosa”, „Radca Prawny”, „Monitor Prawa Handlowego”, członkiem Komisji Prawniczej oddziału PAN w Lublinie.
 • Autor, współautor, redaktor ponad 200 publikacji, w tym: 45 opracowań książkowych
 • Autor licznych opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, wykonywanych na zlecenie władz i urzędów centralnych (m. in. Sejmu ) oraz praktyki gospodarczej.
 • Recenzent Kodeksu Spółek Handlowych dla Sejmu RP (2000)
 • Współautor projektu zmian w Kodeksie Spółek Handlowych (2002)
 • Współautor ustawy „O swobodzie działalności gospodarczej” (2003)
 • Ekspert Komisji Sejmowych w tym Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach
 • Ekspert Rządu RP (m.in. sprawa Eureco)
 • Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie

Pełni również funkcje arbitra przy Sądzie Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej, Sądzie Polubownym przy Związku Banków Polskich oraz licznych sądach polubownych Ad Hoc w Polsce i za granicą , Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Sądzie Arbitrażowym przy Komisji Nadzoru Finansowego, Sądzie Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC) , Instytucie Arbitrażowym przy Izbie Handlowej w Sztokholmie (SCC) oraz doradcy w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych m. in. w Wiedniu - Międzynarodowe Centrum Arbitrażowe Austriackiej Związkowej Izby Handlowej (m. in.  sprawa Vivendi v. Deutsche Telekom).

Prezes Zarządu Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej MS TFI S. A. (2012-obecnie).

W przeszłości: Członek Rady Nadzorczej Spółki Polska Sieć Doradców Biznesu w Warszawie, Przewodniczący Rady Nadzorczej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej HTL STREFA S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej POL-Euro S.A.

Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. poprzedniej kadencji – od 19 czerwca 2013 r.