Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie, a z kolei Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu i nadzoruje ich pracę.

Obecnie Rada Nadzorcza liczy dziesięciu członków.

Zadania i odpowiedzialność

Rada Nadzorcza zbiera się przynajmniej raz na kwartał i jest odpowiedzialna za powołanie członków Zarządu i określenie ich wynagrodzeń, za wybór niezależnego audytora Spółki oraz nadzorowanie działalności biznesowej Spółki. Częścią tego procesu jest również rozpatrywanie planów strategicznych Spółki, rocznego budżetu oraz monitorowanie wyników operacyjnych i finansowych Spółki.

Pomimo, że Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie, część obowiązków jest delegowana. Osoby i komitety, którym delegowane są te zadania przedstawiono poniżej:  

Zakres zadań Komitetów określa § 7  Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Skład Rady Nadzorczej

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata, a wynagrodzenie dla członków Rady jest określane przez Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza KGHM jest zróżnicowana. W jej skład wchodzą osoby z wielu środowisk zawodowych.

Nazwiska, umiejętności i doświadczenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej znajdują się w sekcji Rada Nadzorcza.

Członkowie niezależni

Obecnie pięcciu Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, spełnia kryteria niezależności: Andrzej Kisielewicz, Jarosław Janas, Bartosz Piechota, Marek Pietrzak, Agnieszka Winnik – Kalemba.

Kryteria niezależności o których mowa powyżej są określone w zasadzie II.Z.4. „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Ład korporacyjny Rady Nadzorczej

Praca Rady Nadzorczej koordynowana jest przez Przewodniczącego Rady, którego wspiera Sekretarz. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Szczegółowo zakres odpowiedzialności i obowiązków Rady Nadzorczej oraz tryb jej postępowania określa Regulamin Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są regularnie przynajmniej raz na kwartał. Podczas tych posiedzeń Rada Nadzorcza omawia z Zarządem KGHM sprawy związane ze strategią Spółki i efektywnością operacyjną i finansową Spółki.