Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie, a z kolei Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu i nadzoruje ich pracę. Obecnie Rada Nadzorcza liczy dziewięciu członków.

Zadania i odpowiedzialność

Rada Nadzorcza zbiera się przynajmniej raz na kwartał i jest odpowiedzialna za powołanie członków Zarządu i określenie ich wynagrodzeń, za wybór niezależnego audytora Spółki oraz nadzorowanie działalności biznesowej Spółki. Częścią tego procesu jest również rozpatrywanie planów strategicznych Spółki, rocznego budżetu oraz monitorowanie wyników operacyjnych i finansowych Spółki.

Pomimo, że Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie, część obowiązków jest delegowana. Osoby i komitety, którym delegowane są te zadania przedstawiono poniżej:  

Zakres zadań Komitetów określa § 7  Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Skład Rady Nadzorczej

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Rada Nadzorcza KGHM jest zróżnicowana. W jej skład wchodzą osoby z wielu środowisk zawodowych.

Nazwiska, umiejętności i doświadczenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej znajdują się w sekcji Rada Nadzorcza.

Członkowie niezależni

Obecnie pięciu Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, spełnia kryteria niezależności: Andrzej Kisielewicz, Jarosław Janas, Bartosz Piechota, Marek Pietrzak, Agnieszka Winnik-Kalemba.

Kryteria niezależności, o których mowa powyżej, są określone w zasadzie II.Z.4. „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Ład korporacyjny Rady Nadzorczej

Praca Rady Nadzorczej koordynowana jest przez Przewodniczącego Rady, którego wspiera Sekretarz. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Szczegółowo zakres odpowiedzialności i obowiązków Rady Nadzorczej oraz tryb jej postępowania określa Regulamin Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są regularnie przynajmniej raz na kwartał. Podczas tych posiedzeń Rada Nadzorcza omawia z Zarządem KGHM sprawy związane ze strategią Spółki i efektywnością operacyjną i finansową Spółki.

Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z przyjętą 19 czerwca 2020 r. Polityką Wynagrodzeń i uchwałami Walnego Zgromadzenia.