Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie, a z kolei Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu i nadzoruje ich pracę. Obecnie Rada Nadzorcza liczy dziewięciu członków.

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

Praca Rady Nadzorczej koordynowana jest przez Przewodniczącego Rady, którego wspiera Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Szczegółowo zakres kompetencji Rady Nadzorczej oraz tryb jej postępowania określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są regularnie przynajmniej raz na kwartał. Podczas tych posiedzeń Rada Nadzorcza omawia z Zarządem KGHM sprawy związane ze strategią Spółki i efektywnością operacyjną i finansową Spółki.

Pomimo, że Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie, część obowiązków jest delegowana do prac powołanych Komitetów Rady Nadzorczej. Komitety, którym delegowane są te zadania przedstawiono poniżej:  

Zakres zadań Komitetów określa aktualnie obowiązujący Regulaminu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.

Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z przyjętą 19 czerwca 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. Polityką Wynagrodzeń.

Skład Rady Nadzorczej

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Rada Nadzorcza KGHM jest zróżnicowana. W jej skład wchodzą osoby z wielu środowisk zawodowych.

Nazwiska, umiejętności i doświadczenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej znajdują się w sekcji Rada Nadzorcza.

Członkowie niezależni

Obecnie pięciu Członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, spełnia kryteria niezależności: Andrzej Kisielewicz, Jarosław Janas, Bartosz Piechota, Marek Pietrzak, Agnieszka Winnik-Kalemba.

Kryteria niezależności, o których mowa powyżej, są określone w zasadzie II.Z.4. „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.