Informacje dotyczące Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 23 kwietnia 2008 roku

czwartek, 24 Kwiecień, 2008
Raport nr 26/2008

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje informacje dotyczące Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 23 kwietnia 2008 r.: 

Herbert Wirth (52 lata) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

- wyższe: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy, specjalność: geologia złóż rud i geologia matematyczna (1981) 
- Studia doktoranckie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - doktor nauk technicznych 
- Studia podyplomowe -Zarządzanie w warunkach umiędzynarodowienia gospodarki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Prawo ochrony środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządzanie projektami według standardu PMI The George Washington University 
- Uprawnienia: 
CUG w zakresie prowadzenia prac geologicznych złóż kopalin stałych 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie postępowania wodnoprawnego 
Biegłego w zakresie sporządzania prognoz skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko (WD – 051) 
Biegłego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko (WD – 090) 
Audytora wiodącego systemu zarządzania wg norm ISO 9000, 14 000, 18000 i OHSAS 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 

17.03.2006 - nadal KGHM CUPRUM CBR Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu 
10.01.2002–17.03.2006 Biuro Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., Dyrektor Departamentu Nowych Przedsięwzięć i Zarządzania Projektami 
01.04.1998–10.01.2002 Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi „CUPRUM” sp. z o.o., kierownik Zakładu studiów i analiz geologicznych 
01.05.1993-30.11.1998 proGEO Sp. z o.o we Wrocławiu, kierownik i konsultant firmy 
01.07.1992-30.04.1993 G.E.O.S. GmbH Freiberg (Niemcy), praktyka w zakresie geologii środowiska, ochrony środowiska i ekonomii 
1981-30.04.1991 Szkoła Podstawowa nr 37 we Wrocławiu, nauczyciel matematyki i języka niemieckiego 
01.10.1990-31.08.1992 Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu, członek zespołu a następnie samodzielny geolog i zastępca kierownika działu 

Nie wykonuje poza KGHM Polska Miedź S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółce cywilnej lub osobowej. Nie jest członkiem organu konkurencyjnej wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 23 kwietnia 2008 r. powierzyła Panu Herbertowi Wirthowi funkcję I Wiceprezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 

Maciej Tybura (lat 37) 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 

wyższe – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, specjalizacja – Finanse, rachunkowość przedsiębiorstw (1995), 
Studia podyplomowe z zakresu MBA – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (2000), 
Studia podyplomowe – Zarządzanie przez koszty – Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu (2001), 
Londyn – The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (nadal) 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 

2005 – obecnie Wintech Production Group Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu 
2002 – 2005 KGHM METALE S.A., Dyrektor ds. Finansów i Inwestycji – Prokurent 
2000 – obecnie OTREK – Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o., Projekt Menager 
1997 – 2002 Wrozamet S.A. – MCC&Fagor Electrodomesticos Group, 
1997 – 2002 Szef Biura Planowania Strategicznego 
2001 – 2002 Główny Kontroler Finansowy 
1997 POZ – Building Holding S.A. – Grupa Hochtif AG, Specjalista ds. inwestycyjnych 
1995 – 1997 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Wydział Zarządzania i Marketingu, Wykładowca 
1995 – 1996 Firma Consultingowo-audytingowa DGA S.A., Konsultant – Project Menager 
1990 – 1997 Własna działalność gospodarcza 

Ponadto zasiadał w radach nadzorczych spółek: Walcownia Metali Nieżelaznych Sp. z o.o. w Gliwicach i PIGO S.A - MCC&Fagor Electrodomesticos Group jako Przewodniczący Rady Nadzorczej. 

Nie wykonuje poza KGHM Polska Miedź S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. Nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółce cywilnej lub osobowej. Nie jest członkiem organu konkurencyjnej wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).