Informacje dotyczące Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanych przez Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję

wtorek, 24 Marzec, 2015
7/2015

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych w dniu 16 marca 2015 roku przez Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).