Informacje dotyczące Członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 19 listopada 2010 roku

poniedziałek, 22 Listopad, 2010
Raport nr 33/2009

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje informacje dotyczące Członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 19 listopada 2010 roku: 

Wojciech Kędzia 
Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 
doktor nauk ekonomicznych, magister inżynier górnik 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 
2005-2010 KGHM Polska Miedź S.A. Biuro Zarządu - Dyrektor Naczelny, Dyrektor Departamentu, p.o. Dyrektor Generalny - w obszarze produkcji: planowanie produkcji, koordynacja, kontrola jakości oraz kosztów; 
2002-2005 KGHM Polska Miedź S.A. Biuro Zarządu - Kierownik Wydziału, Główny Inżynier w Departamencie Nowych Przedsięwzięć Gospodarczych; 
1992-2002 KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” - Sztygar Zmianowy, 
Kierownik Oddziału, Nadsztygar. 

Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. 

Nie wykonuje poza przedsiębiorstwem KGHM Polska Miedź S.A. innej działalności. 
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. 

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)