Informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej powołanego dnia 17 maja 2010 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A.

piątek, 21 Maj, 2010
Raport nr 22/2010

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej, Jana Rymarczyka, powołanego do Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 17 maja 2010 roku: 

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: 
wyższe ekonomiczne - profesor dr hab. nauk ekonomicznych. 

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej: 
od 1 kwietnia 1967 do chwili obecnej - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ( dawniej Akademia Ekonomiczna, Wyższa Szkoła Ekonomiczna). Kolejne funkcje: asystent, adiunkt, docent, profesor uczelniany, profesor zwyczajny. 

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem KGHM Polska Miedź S.A.: 
praca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 
Radny Sejmiku Dolnośląskiego 
Członek Prezydium Zgromadzenia Regionów Europy. 

Działalności niekonkurencyjne w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A. 

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 

Jan Rymarczyk w przeszłości zasiadał już w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. 


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami)