Grupa KGHM w 2015 roku: stabilna kondycja w okresie wyzwań

Wzrost produkcji miedzi ekwiwalentnej o 12 proc. i obniżenie kosztu jednostkowego o 16 proc. były odpowiedzią Grupy KGHM na niesprzyjające warunki makroekonomiczne w 2015 roku. EBITDA Grupy była niższa o 180 mln zł w porównaniu do roku 2014, na co wpływ miał głównie spadek cen metali. Na wyniku finansowym zaważyły także odpisy z tytułu utraty wartości aktywów, bez których Grupa KGHM osiągnęłaby zysk na poziomie 1,9 mld zł.

piątek, 18 Marzec, 2016

Na wyniki KGHM w 2015 roku wpływ miało m.in. spowolnienie gospodarcze w Chinach i rekordowo niskie notowania cen ropy naftowej. W efekcie tych czynników średnioroczne notowania miedzi na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) ukształtowały się na poziomie 5 495 USD/t, co oznacza niemal 20-proc. spadek w stosunku do 2014 roku. Z kolei cena srebra notowanego na Londyńskim Rynku Kruszców (LBMA) obniżyła się w 2015 roku o prawie 18 proc. i ukształtowała na średnim poziomie 15,68 USD/uncję.

W obliczu trudnych warunków makroekonomicznych Grupa KGHM postawiła na wzrost produkcji miedzi ekwiwalentnej w relacji do roku 2014, co z kolei umożliwiło obniżenie kosztów jednostkowych. Wzrost produkcji dotyczył zarówno polskich, jak i zagranicznych aktywów. Pogorszenie notowań metali częściowo zrekompensował korzystny kurs dolara do złotego, a także mniejsza wartość zużytych wsadów obcych i podatku od kopalin. W efekcie osiągnięta w 2015 roku EBITDA, skorygowana o odpisy niegotówkowe, była nieznacznie niższa niż w 2014 roku (spadek o 4 proc.) i wyniosła 4 710 mln zł.

Niskie ceny surowców wpłynęły na obniżenie wartości księgowej inwestycji w Sierra Gorda (Chile) oraz kopalń Zagłębia Sudbury (Kanada), Robinson (USA) i Franke (Chile). Dokonane z tego tytułu odpisy wpłynęły na ukształtowanie się wyniku jednostkowego spółki za 2015 rok na poziomie –2 788 mln zł, a skonsolidowanego wyniku Grupy Kapitałowej KGHM na poziomie –5 009 mln zł. Testy na utratę wartości zostały przeprowadzone również dla krajowych aktywów, jednak nie wykazały konieczności aktualizowania ich wartości. Korzystnym czynnikiem wpływającym na wycenę polskich zakładów jest znaczne osłabienie złotego względem dolara.

 – Mimo ciążących na wyniku finansowym odpisach, które mają charakter niepieniężny, kondycja Grupy KGHM pozostaje dobra. Nasza odpowiedź na prognozy makroekonomiczne jest zbieżna z reakcją globalnych liderów naszej branży – zapewnił Krzysztof Skóra, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. – Stawiamy przede wszystkim na konkurencyjność kosztową, rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz optymalizację zarządzania portfelem projektów. To właśnie te czynniki świadczą o potencjale generowania zysków operacyjnych i wartości dla akcjonariuszy.

W otoczeniu rynkowym, w jakim obecnie znajduje się spółka, zarząd zdecydował o rewizji założeń strategii na lata 2015–2020, m.in. dokona przeglądu i określi priorytety projektów inwestycyjnych w całej Grupie Kapitałowej. Celem tych działań jest zmniejszenie potrzeb kapitałowych w krótkim i średnim terminie. To pozwoli spółce nadawać właściwe tempo wydatkom inwestycyjnym, a co za tym idzie – konsekwentnie podążać ścieżką wzrostu, przy zachowaniu rentowności operacyjnej.

– Będziemy realizować kluczowe inwestycje, przy czym harmonogramy i budżety poszczególnych projektów będą rzetelnie weryfikowane w odniesieniu do sytuacji rynkowej i finansowej. Przyjmujemy ostrożne założenia makroekonomiczne, w szczególności dotyczące cen miedzi – dodaje Stefan Świątkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych. – Jednocześnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom akcjonariuszy, pracujemy nad dalszą obniżką kosztów w naszych aktywach. Sytuacja finansowa Grupy jest stabilna, a jej fundament stanowią równomierna produkcja, dyscyplina kosztowa oraz racjonalizacja wydatków inwestycyjnych.

Z analiz spółki wynika, że średnioroczna cena miedzi osiągnie w 2016 roku poziom około 5 000 USD/t, a srebra – około 14 USD/uncję. Negatywny wpływ stosunkowo niskich cen ma w dalszym ciągu częściowo niwelować osłabienie złotego wobec dolara. Grupa KGHM planuje utrzymanie stabilnej produkcji miedzi w koncentracie. Mniejsza będzie natomiast produkcja miedzi elektrolitycznej (o około 10 proc.) i srebra metalicznego (o około 20 proc.). Ma to związek ze zmianą technologii z pieca szybowego na piec zawiesinowy, w efekcie czego niezbędny będzie czteromiesięczny postój w Hucie Miedzi Głogów I. Poziom nakładów inwestycyjnych będzie zbliżony do zrealizowanego w 2014 roku, co pozwoli m.in. na zakończenie wspomnianych wyżej inwestycji w sektorze hutniczym, rozwój obszaru Głogów Głęboki-Przemysłowy oraz wsparcie działalności operacyjnej zagranicznych aktywów KGHM, w tym kopalni Sierra Gorda.

 

Departament Komunikacji i CSR