Dyscyplina kosztowa odpowiedzią na warunki makroekonomiczne

Przy wzroście produkcji miedzi ekwiwalentnej koszt jednostkowy w Grupie KGHM spadł o 12 proc. w relacji do pierwszego półrocza ubiegłego roku. W I półroczu 2016 roku Grupa KGHM wypracowała zysk netto na poziomie 298 mln PLN, zaś EBITDA w tym okresie wyniosła 2,1 mld PLN.

środa, 17 Sierpień, 2016

Grupa KGHM odnotowała wzrost produkcji miedzi ekwiwalentnej o 5 tys. t, co było wynikiem wzrostu wolumenów produkcji metali towarzyszących – złota i molibdenu. Wielkość produkcji metali szlachetnych w relacji do roku 2015 wzrosła łącznie o 26 proc.                                      

W KGHM Polska Miedź S.A. produkcja górnicza w pierwszym półroczu wzrosła o 3% (z 15,7 mln t do 16,2 mln t wagi suchej) w stosunku do okresu porównywalnego. Zanotowano natomiast spadek zawartości miedzi w urobku z poziomu 1,540% do 1,501%. Przewiduje się, że w kolejnych kwartałach br. zawartość miedzi w urobku utrzyma się na poziomie 1,51%.

Produkcja miedzi elektrolitycznej była niższa, przy jednoczesnym zwiększeniu zapasu półfabrykatów, które zostaną zużyte w trakcie trwania postoju Huty Miedzi Głogów I, związanego ze zmianą technologii pieców szybowych na technologię pieca zwiesinowego.

Nieznaczny spadek produkcji srebra metalicznego w pierwszej połowie 2016 roku jest pochodną niższej produkcji miedzi elektrolitycznej.

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2015 koszty są niższe o 177 mln PLN. Zysk netto segmentu KGHM Polska Miedź S.A. wyniósł 668 mln PLN – Zgodnie z zapowiedziami trzymamy dyscyplinę kosztową i bacznie obserwujemy rynek metali. W procesie rewizji strategii skupiamy się na dostosowaniu planów inwestycyjnych Spółki do przewidywanych możliwości finansowych z uwzględnieniem warunków rynkowych i konieczności optymalizacji kosztów – mówi Krzysztof Skóra, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Sytuacja na rynku surowców nadal jest trudna. W porównaniu do analogicznego okresu ceny miedzi w pierwszym półroczu 2016 roku były niższe o 21 proc. (4701 USD/t), srebra o 4 proc. (15,82 USD/troz), natomiast molibdenu o 25 proc. (6,04 USD/lb). W I półroczu 2016 r. skonsolidowany wynik netto wyniósł 298 mln PLN. – Wpływ na wyniki miały głównie niskie ceny miedzi i molibdenu oraz zmniejszone wolumeny sprzedaży, ze względu na planowany postój HM Głogów I. Wynik został częściowo zrekompensowany korzystnym dla Spółki osłabieniem złotego względem dolara amerykańskiego oraz niższym poziomem kosztów – wyjaśnia Wiceprezes ds. Finansowych, Stefan Świątkowski.

Grupa KGHM kontynuuje swoje kluczowe projekty. W kopalni Sierra Gorda trwają intensywne prace związane z osiągnięciem docelowych parametrów finansowo–produkcyjnych, zakładanych dla I Fazy. Renegocjowane są wybrane kontrakty i umowy oraz prowadzona jest weryfikacja długoterminowego planu działalności i rozwoju. Ponadto, kontynuowana jest współpraca z Chilijskim Regulatorem Środowiskowym (SMA). Sierra Gorda przedstawiła program dostosowujący działalność zakładu do wymogów regulatora i obecnie oczekuje na jego formalne zatwierdzenie przez SMA. – Dodatkowo, powielając sprawdzone rozwiązanie z Polski, powołano zespół międzynarodowych ekspertów, który sprawuje nadzór nad zbiornikiem odpadów poflotacyjnych Sierra Gorda – informuje Wiceprezes ds. Rozwoju, Mirosław Biliński.

W Polsce prowadzone są dwie istotne inwestycje. W ramach projektu Głogów Głęboki – Przemysłowy trwają prace nad dalszym udostępnianiem złoża. Program Modernizacji Pirometalurgii wszedł w decydującą fazę. Huta Miedzi Głogów przechodzi na technologię wyłącznie opartą na piecu zawiesinowym. 16 lipca br. piece szybowe, znajdujące się w HM Głogów I, zostały ostatecznie wyłączone z eksploatacji. Prace związane z uruchomieniem nowego pieca zawiesinowego są prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem zadań.

W KGHM na technologii pieca szybowego pozostaną oparte procesy produkcyjne Huty Miedzi Legnica.

Zadłużenie netto Grupy Kapitałowej w okresie styczeń-czerwiec 2016 r. wzrosło o 207 mln USD, co miało związek z finansowaniem działalności inwestycyjnej. Wskaźnik długu netto do EBITDA (przy wartości EBITDA za 12 miesięcy kończących się 30.06.2016 r.) wynosi 1,8 i pozostaje na bezpiecznym, kontrolowanym poziomie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy za rok 2015 w kwocie 300 mln zł. Na 18 sierpnia 2016 r. przypada wypłata I raty w kwocie 150 000 000,00 PLN (0,75 PLN na akcję). II rata w tej samej kwocie zostanie wypłacona 17 listopada 2016 r.

Priorytetem Zarządu Spółki jest rewizja strategii, weryfikacja i wyznaczenie optymalnej ścieżki rozwoju aktywów zagranicznych oraz koncentracja nad programami efektywnego zagospodarowania złóż miedzi w Polsce, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii.