Decyzja w sprawie przysługującego KGHM Polska Miedź S.A. prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w Sierra Gorda

środa, 24 Listopad 2021 - 8:52PM
47/2021

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2021 z dnia 14 października 2021 r., informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o nieskorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w spółce joint venture Sierra Gorda SCM należących do Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation.

Decyzja jest zgodna z aktualną strategią KGHM Polska Miedź S.A., umożliwi realizację innych strategicznych projektów rozwojowych oraz wyzwań inwestycyjnych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1).

Newsletter email list: