Budżet na 2005 rok – aktualizacja

piątek, 21 Październik, 2005

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 21 października br. Rada Nadzorcza zatwierdziła Prognozę wyników finansowych na 2005 r. – Aneks do Budżetu. Spółka informowała o korekcie Budżetu w raportach bieżących w dniach 30 sierpnia i 13 września 2005 r. 
Zaktualizowany Budżet na 2005 r. zakłada osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 7 540 mln zł i zysku netto 2 078 mln zł. Oznacza to zwiększenie prognozy w stosunku do skorygowanego Budżetu odpowiednio o 4,5% i 8,2%. 

Założenia Aneksu do Budżetu na 2005 rok podlegające zmianie przedstawia zestawienie poniżej: J.m. Budżet 2005 * Aneks do Budżetu 2005 ** Zmiana
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów mln zł 7 217 7 540 + 323
Wynik netto mln zł 1 920 2 078 + 158
Średnioroczne notowania miedzi elektrolitycznej USD/t 3 200 3 553 + 353
Średnioroczne notowania srebra metalicznego USD/kg 222 226 + 4
Średnioroczny kurs walutowy zł/USD 3,30 3,22 - 0,08
Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej zł/t 7 450 7 720 + 270
Całkowity jednostkowy
koszt produkcji miedzi
elektrolitycznej
USD/t 2 258 2 394 + 136

* Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 12 września 2005 r.

** Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 21 października 2005 r.

Podstawą do weryfikacji założeń Budżetu były skutki: 

  • decyzji Zarządu KGHM o wypłacie jednorazowej nagrody specjalnej, zgodnie z zawartym w dniu 3 października 2005 r. „Porozumieniem w sprawie postulatów płacowych przedłożonych przez Związki Zawodowe”, 
  • aktualizacji prognozy notowań metali oraz kursu walutowego,

oraz wyniki finansowe osiągnięte w okresie od stycznia do końca sierpnia 2005 r. i prognozowane na wrzesień br. (bez uwzględnienia wyceny metodą praw własności w III kwartale br.). 

Wypłata nagrody specjalnej w wysokości 100% średniego miesięcznego wynagrodzenia skutkuje zwiększeniem całkowitego jednostkowego kosztu produkcji miedzi elektrolitycznej o 182 zł/t Cu (wpływ na wynik brutto -100 mln zł). Ponadto na koszty wytworzenia miedzi wpłynęło uwzględnienie rzeczywistych notowań miedzi oraz kursu walutowego powodujące zwiększenie kosztów zużycia złomów, koncentratów obcych oraz miedzi blister w III kwartale br. (wpływ na: koszt jednostkowy +88 zł/t Cu; wynik brutto -48 mln zł).