Akcjonariusze posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ zwołanym na dzień 31 maja 2006 roku i kontynuowanym w dniu 14 czerwca 2006 r.

wtorek, 20 Czerwiec, 2006

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 maja 2006 roku i kontynuowanym w dniu 14 czerwca 2006 r. następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu:

I. Liczba głosów reprezentowanych dnia 31 maja 2006 r.: 117 600 451 w tym:
- Skarb Państwa - liczba głosów 88 567 521 - 75,31% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 31 maja 2006 r. oraz  44,28% w ogólnej liczbie głosów,
- Deutsche Bank Trust Company Americas - liczba głosów 10 595 498 - 9,01% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dnia 31 maja 2006 r. oraz  5,30% w ogólnej liczbie głosów,

II. Liczba głosów reprezentowanych dnia 14 czerwca 2006 r.: 112 657 529 w tym:
- Skarb Państwa - liczba głosów 88 567 521 - 78,62% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kontynuowanym dnia 14 czerwca 2006 r. oraz  44,28% w ogólnej liczbie głosów,
- ING Nationale - Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny - liczba głosów 5 700 000 - 5,06% w liczbie głosów uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kontynuowanym dnia 14 czerwca 2006 r. oraz  2,85% w ogólnej liczbie głosów.

Łączna liczba akcji wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 200 000 000. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela. Maksymalna liczba głosów wynikająca z wyemitowanych akcji wynosi 200 000 000. 

Podstawa prawna: art. 70 pkt  3 Ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)