Agencja Rozwoju Przemysłu i KGHM będą wspólnie realizować innowacyjne projekty

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i KGHM Polska Miedź S.A. zawarły    porozumienie o współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych. Budowa nowoczesnej gospodarki, inteligentny rozwój oraz zwiększenie konkurencyjności polskiego przemysłu stanowią priorytetowe zadania dla obu partnerów.  Dokument został podpisany 27 kwietnia br.  podczas konferencji „25-lecie przemian gospodarczych w Polsce”, którą zorganizowało Ministerstwo Skarbu Państwa.

wtorek, 28 Kwiecień, 2015

Rozwój nowoczesnych technologii jest istotnym czynnikiem, determinującym ekspansję  oraz  budowę konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w międzynarodowym otoczeniu. Stanowi  jednocześnie  istotny impuls rozwojowy dla krajowej gospodarki.

Kluczowym elementem  postępu technologicznego oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań jest niewątpliwie współpraca jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw. Pozwala to osiągnąć przyspieszenie procesów badawczych i zastosowanie nowych rozwiązań w przemyśle. Inicjatywa podjęta w ramach współpracy  ARP oraz KGHM ma szansę przyczynić się w sposób pragmatyczny  do rozwoju nowych technologii, które mogą wywrzeć znaczący wpływ na podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki i zwiększenie jej  atrakcyjności wśród zagranicznych sąsiadów - powiedział Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa.

Wspólne zaangażowanie nie tylko w kreowanie nowoczesnych  technologii, ale także ich  komercjalizację, podnosi zarówno potencjał polskiej myśli naukowej  jak i polskiej gospodarki.

Celem współpracy pomiędzy  KGHM  i  ARP jest przede wszystkim   komercjalizacja wspólnie wypracowanych  rozwiązań technologicznych, w tym opartych o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwijanie i upowszechnienie know-how z dziedziny inżynierii materiałowej, a także podejmowanie kolejnych przedsięwzięć innowacyjnych. Decyzja obu partnerów   o podjęciu  współpracy wpisuje się w cele strategiczne obu firm, ale także łączy interesy szerszego otoczenia gospodarczego.

Wspieranie budowy gospodarki innowacyjnej oraz zwiększenie konkurencyjności przemysłu to nasze priorytetowe zadanie, które konsekwentnie realizujemy. Stworzyliśmy Ekosystem ARP, który umożliwi rozwój innowacji na każdym z jego etapów oraz komunikację i współpracę między środowiskami innowacyjnymi, a przemysłem. Jednym z kluczowych instrumentów ekosystemu wsparcia innowacji jest Platforma Transferu Technologii. Współpraca w obszarze innowacji z innymi podmiotami, w tym spółkami skarbu państwa, to ważny element naszej strategii. Jestem przekonana, że nasze wspólne działania z KGHM zaowocują komercjalizacją innowacyjnych projektów - powiedziała Aleksandra Magaczewska, Prezes ARP.

KGHM jest zainteresowany rozwojem swojej działalności między innymi w zakresie efektywnego przetwarzania zasobów naturalnych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.

Współpraca z ARP stanowi istotny element budowania wartości w dziedzinie innowacji i nowych technologii w KGHM. Po wzmocnieniu spółki w obszarze badawczo -  rozwojowym dzięki  współpracy w ramach  międzynarodowego programu KIC Raw Materials oraz realizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przedsięwzięcia CuBR, kolejnym naturalnym krokiem jest komercjalizacja efektów badań oraz transfer uzyskanych rezultatów do przemysłu. Firmy globalne powinny  poświęcać szczególną uwagę działalności innowacyjnej. Innowacje są bowiem pozytywnym bodźcem stymulującym długotrwały wzrost wartości przedsiębiorstwa, a jednocześnie dzięki nim firma staje się bardziej konkurencyjna - powiedział Herbert Wirth, Prezes KGHM.

Porozumienie o współpracy w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych zakłada prowadzenie prac oraz  analiz związanych z poszukiwaniem, a także komercjalizacją innowacyjnych technologii. Ponadto  współfinansowane będą  procesy implementacji opracowanych rozwiązań w  środowisku przemysłowym.  Partnerzy  deklarują również wspólne pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, między innymi z funduszy europejskich, z przeznaczeniem na realizację fundamentalnych założeń zawartego porozumienia.

Departament Komunikacji i CSR