Zamówienie na Zakup Nitrosept

banner nitrosept

Cena brutto za opakowanie 960 sztuk saszetek 3ml wynosi 291,60
Cena brutto za 1-l pojemnik wynosi 13,74

Cena brutto za 5-l pojemnik wynosi 60,52

Zamówienie

Minima logistyczne zamówień:

  • 4 pojemników 5-l (20l) lub
  • 15 sztuk 1-litrowych lub
  • 1 opakowanie (960 sztuk) saszetek 3ml.
Proszę podać liczbę opakowań zamawianego towaru - Nitrosept 3ml (opakowanie 960 sztuk)
Proszę podać liczbę sztuk pojemników zamawianego towaru - Nitrosept 1L (płyn do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym i bakteriobójczym)
Proszę podać liczbę sztuk pojemników zamawianego towaru - Nitrosept 5L (płyn do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym i bakteriobójczym)

* W przypadku zlecenia wysyłki kurierem przez dostawcę, koszt transportu przesyłki jest doliczony do wartości faktury na podstawie oferty firmy transportowej.
UWAGA: przesyłki wymagają transportu zgodnie z przepisami ADR UN 1170

* Odbiór możliwy po potwierdzeniu zamówienia i ustaleniu daty odbioru.

* Koszt dostawy ustalany jest indywidualnie z klientem, w oparciu o cenę rynkową

Dane zamawiającego
brak zaznaczenia tego pola spowoduje, że dane dostawy będą tożsame z danymi zamawiającego, wprowadzonymi wyżej
Dane dostawy
Osoba zamawiająca

Obowiązek informacyjny

1.    W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), KGHM Polska Miedź S.A. informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, tj. osób fizycznych lub przedstawicieli osób prawnych lub ich pełnomocników, oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
2.    Administratorem danych osobowych jest KGHM Polska Miedź S.A. (Administrator).
3.    Przy przetwarzaniu danych osobowych  Administrator zobowiązuje się do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w celu ochrony praw i wolności. W tym celu Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych.
4.    Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzone na formularzu zgłoszenia zapotrzebowania, (nazwa i dane podmiotu, NIP, dane kontaktowe i adresowe).
5.    Przetwarzanie wprowadzonych danych osobowych następuje na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO, tj. w związku ze złożeniem oferty zawarcia umowy dot. nabycia i realizacji dostawy środka dezynfekującego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe nabycie środka dezynfekującego i jego dostarczenie. Nadto przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i polegać na wypełnieniu obowiązków prawnych związanych m.in. z publicznymi, przepisami o rachunkowości, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg i dokumentów podatkowych oraz dowodów księgowych, o ile dojdzie po stronie Pani/Pana oraz Administratora do zawarcia umowy oraz – niezależnie od powyższego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO - w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W każdym innym przypadku podanie danych osobowych nastąpi na podstawie Pani/Pana zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
6.    Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom z nim współpracującym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności: dostawcom usług logistycznych, podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek lub kancelariom prawnym – wyłącznie w celu realizacji celu wskazanego w pkt. 4 i w zakresie z niego wynikającym.
7.    Dane osobowe  wprowadzone na formularzu przetwarzane będą:
a) przez okres obowiązywania umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń z niej wynikających lub w czasie i zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa – o ile po stronie Administratora i Pani/Pana dojdzie do zawarcie umowy;
b) w przypadku nie zawarcia umowy –dane osobowe zostaną usunięte z zasobów Administratora bez zbędnej zwłoki.
8.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9.    Dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany ale nie w pełni. W toku ich zautomatyzowanego przetwarzania nie dojdzie do profilowania, które może wywoływać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływać.
10.    Administrator informuje o przysługującym prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne oraz prawie do usunięcia danych osobowych i ograniczeniu ich przetwarzania. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
11.    Przysługuje Pani/Panu prawo do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
12.    Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu ze względu na szczególne okoliczności oraz w sytuacji, w której Administrator nie wykaże na istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
13.    Dla każdego przypadku dotyczącego realizacji Pani/Pana praw służy adres email: IOD@kghm.com  lub adres korespondencyjny Administratora ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin – z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
14.    Administrator informuje Panią/Pana o przysługującym prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Szanowni Państwo,

NITROSEPT jest szczególnie potrzebny szpitalom, domom pomocy społecznej oraz służbom, które działają na pierwszej linii.

Priorytetem jest niezwłoczne dostarczenie płynu do tych organizacji.        

Skontaktujemy się z każdym, kto zgłosił potrzebę dostawy NITROSEPTu, żeby potwierdzić termin realizacji zamówienia.

Prosimy o cierpliwość i zrozumienie.

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.