Przegląd

Celem KGHM jest osiągnięcie pozycji stabilnego, rozwijającego się lidera, dbającego o dobro wspólne i zrównoważoną gospodarkę zasobami.

KGHM dzieli się wiedzą w ramach współpracy z interesariuszami, poszukuje innowacyjnych rozwiązań operacyjnych i wyznacza standardy w zakresie CSR

Dotrzymanie rygorystycznych norm środowiskowych, wynikających z prawa, możliwe jest dzięki systematycznemu modernizowaniu instalacji służących ochronie środowiska zarówno tych wybudowanych w przeszłości, jak i nowych inwestycji w tej dziedzinie.

Strategiczne podejście cechuje się troską o utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy oraz inicjowaniem lokalnych i regionalnych przedsięwzięć pobudzających aktywność społeczną i gospodarczą.

W trosce o zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy KGHM inwestuje w rozwój zawodowy pracowników oraz dobrą atmosferę w miejscu pracy. Firma stosuje najlepsze dostępne praktyki w celu minimalizowania zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa naszej załogi.

Strategiczne cele społecznej odpowiedzialności KGHM

Globalizacja obszaru CSR KGHM wzmacnia pozycję lidera w obszarze zrównoważonego rozwoju w skali globalnej, wyznacza standardy w obszarze zrównoważonego rozwoju, tworzy globalną politykę CSR i buduje międzynarodowy system edukacji w tym obszarze.
Doskonalenie współpracy ze społecznościami lokalnymi KGHM tworzy programy zaangażowania społecznego na rzecz lepszego zrozumienia oczekiwań interesariuszy, ustala zasady dialogu ze społecznościami lokalnymi, zyskuje społeczne pozwolenie na prowadzenie działalności oraz dba o dobro wspólne poprzez transparentny system dotowania i sponsorowania inicjatyw w oparciu o wartości KGHM.
Ugruntowanie pozycji zaufanego i stabilnego partnera biznesowego KGHM bierze udział w krajowych i międzynarodowych inicjatywach branżowych, zyskuje pozycję „inwestora z wyboru” dzięki przestrzeganiu zasad zrównoważonego rozwoju, respektuje prawa człowieka i uwzględnia w działaniu oczekiwania społeczności lokalnych.
Wypracowanie i utrzymanie pozycji odpowiedzialnego pracodawcy KGHM prowadzi działalności w oparciu o najwyższe standardy dialogu z pracownikami, dąży do pozycji lidera w branży pod względem ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, jak również stabilności zatrudnienia i wynagrodzeń, przestrzega transparentności w oparciu o zasady etyki i ładu korporacyjnego, a w szczególności poszanowanie praw człowieka.
Budowa wizerunku spółki przyjaznej środowisku KGHM tworzy programy i inicjatywy mające na celu minimalizację wpływu na środowisko (emisja gazów cieplarnianych, efektywność energetyczna, zarządzanie odpadami i rekultywacja terenów po zamknięciu kopalń), promuje inicjatywy związane z ochroną środowiska oraz programy CSR.