Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ubocze, gmina Gryfów Śląski

Data publikacji: 
środa, 13 Wrzesień 2017 - 9:10AM

KGHM Polska Miedź SA w Lubinie 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

I. Opis nieruchomości położonej w obrębie Ubocze, gmina Gryfów Śląski:

1. Prawo użytkowania wieczystego działek o numerach 758/5 o powierzchni 0,3643 ha oraz 758/6 o powierzchni 0,0074 ha.

2. Prawo własności budynków i budowli położonych na ww. działkach: - budynek AKP, - taca rozładowcza, - place i drogi, - galeria rozładowcza, - zbiornik ścieków awaryjnych, - zbiorniki stalowe magazynowe V-3500 m3 – 2 sztuki, - zbiornik przejściowy V-18 m3. Waga złomu stalowego w konstrukcjach stalowych wynosi w przybliżeniu 319 ton.

Dla ww. nieruchomości, w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim, prowadzona jest księga wieczysta nr JG1S/00022745/0. Nieruchomość znajduje się w ewidencji księgowej KGHM Polska Miedź S.A Oddział Huta Miedzi „Legnica”.

Nieruchomość można oglądać w dni robocze po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Panem Andrzejem Tkaczem tel. (76) 747 2800, kom. 609 520 264.

II.  Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza wyżej wymienionej nieruchomości wynosi 184.500,00 zł brutto* (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych). * Cena wywoławcza jest ceną brutto, która zawiera podatek VAT 23%.

III.  Informacja o przetargu:

1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.10.2017 r. o godz. 12.00 w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 48, budynek D-4 (Sala Zastawnika – A, łącznik budynku D-4)

2. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej, w serwisie aukcyjnym Spółki, w przypadku wpływu dwóch i więcej Ofert. O terminie aukcji elektronicznej Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium i złożenie oświadczenia o akceptacji „Warunków przetargu” stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

4. Ofertę należy złożyć lub przesłać (z zachowaniem ustalonego terminu wpływu) do Kancelarii Centrali KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 48, 59-301 Lubin, w nieprzekraczalnym terminie wpływu ofert do godz. 11.00 dnia 03.10.2017 r., w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu Oferenta, opatrzonej napisem: „OFERTA dotyczy sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Ubocze, gmina Gryfów Śląski – przetarg pisemny nieograniczony, nie otwierać, skierować do Departamentu Umów.”

IV.  Informacja o wadium:

1. Wadium w wysokości 18.450,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) płatne jest w terminie do dnia 02.10.2017 r. na konto: 79 1030 1508 0000 0005 0022 8229 w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na powyższe konto.

2. Przelew bezwzględnie należy opisać w następujący sposób: „Wadium do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Ubocze, gmina Gryfów Śląski – Departament Umów”.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wpłatę wadium w formie gotówkowej.

4. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się Oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży.

V.  Informacja o umowie sprzedaży:

1. O terminie zawarcia umowy, w formie aktu notarialnego, wygrywający przetarg powiadomiony zostanie na piśmie.

2. Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej oraz ujawnieniem w księdze wieczystej ponosi nabywca.

3. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego lub innym uzgodnionym terminie.

VI.  Informacje dodatkowe:

1. Termin związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 45 dni, a w przypadku wygrania przetargu do czasu zawarcia umowy. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Oferty złożone po terminie wpływu ofert nie będą brały udziału w przetargu i zostaną zwrócone Oferentom nieotwarte.

3. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

4. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym, w tym koszty złożenia i przygotowania oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert udziela Marcin Zajchowski tel. 76 747 8225, kom. 887 870 592, e-mail: marcin.zajchowski@kghm.com.

Załączniki:

- Warunki udziału w przetargu w przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

- Formularz ofertowy wraz instrukcją płatniczą zwrotu wadium.