Strategia odpowiedzialności społecznej

Priorytetowe znaczenie w działalności KGHM mają zagadnienia zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu

Społeczna odpowiedzialność to stały wyznacznik wszystkich działań KGHM. Priorytetem jest troska o dobro wspólne i zrównoważoną gospodarkę zasobami naturalnymi.

Strategia CSR dla grupy KGHM

Wzmacnianie pozycji rozwijającego się, globalnego lidera dbającego o dobro wspólne – to główny cel Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM na lata 2015-2020. Oparty na pięciu filarach plan jest integralną częścią Globalnej Strategii Biznesowej KGHM.  

Strategia CSR

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM

Zarząd KGHM przyjął Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM na lata 2015-2020. Strategia jest strategią globalną dla całego KGHM, stąd nie ma w niej rozróżnienia na obszar KGHM Polska Miedź i obszar KGHM International.

Dokument opiera się na pięciu filarach - celach strategicznych, które zostały zidentyfikowane jako kluczowe.

Pięć kluczowych filarów strategii to: globalizacja obszaru CSR, doskonalenie współpracy ze społecznościami lokalnymi, ugruntowanie pozycji zaufanego i stabilnego partnera biznesowego, wypracowanie i utrzymanie pozycji odpowiedzialnego pracodawcy oraz budowa wizerunku spółki przyjaznej środowisku.

Strategia powstała w oparciu o Dziesięć Zasad Global Compact – inicjatywy ONZ poświęconej realizacji misji CSR w ujęciu globalnym. Spełnia przy tym wytyczne Międzynarodowej Rady ds. Górnictwa i Metali, a także wytyczne Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej (G4) dotyczące sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM