Studenci i absolwenci

Szeroka wiedza poparta rzetelną praktyką to dzisiaj klucz do sukcesu. Spółka realizuje szereg programów nastawionych na współdziałanie z otoczeniem naukowo-dydaktycznym. Wsparciem tego procesu jest jak najlepsze wykorzystanie twórczego potencjału młodych ludzi. Ich wiedza, zapał i pomysłowość pozwala spojrzeć na realizowane projekty strategiczne i operacyjne z innej, być może lepszej perspektywy. KGHM potrzebuje wiedzy, bowiem jest ona na równi z innymi zasobami spółki – kapitałem i infrastrukturą – elementem determinującym sukces oraz wpływającym na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku. Budowanie relacji ze środowiskiem naukowym towarzyszy na co dzień działalności firmy. Poprzez współdziałanie i pomoc w realizacji prac dyplomowych zyskujemy innowacyjne rozwiązania oraz wartość dodaną dla spółki, przez co zwiększa się tempo oraz jakość prowadzonych i tworzonych projektów
w różnych obszarach funkcjonowania firmy. Umiejętne inwestowanie w kapitał ludzki to najlepsza droga do stałego doskonalenia kultury organizacyjnej, Umiejętne inwestowanie w kapitał ludzki to najlepsza droga do stałego doskonalenia kultury organizacyjnej, a w konsekwencji do budowania przewagi konkurencyjnej w kluczowych obszarach działalności. KGHM, uczestnicząc w programach badawczych, ma bezpośredni wpływ na efektywność prowadzonych działań. Tylko poprzez wykorzystanie potencjału ludzkiego i dzielenie się wiedzą spółka może się rozwijać. Współdziałanie ze środowiskiem akademickim to właściwe podejście do potencjalnych pracowników. Rozwój kompetencji najlepszych studentów, którzy w przyszłości mogą zasilić firmę to najcenniejsza inwestycja w kapitał i odważne spojrzenie w przyszłość. To inicjatywa z korzyścią dla obu stron.

Zaangażowanie KGHM w przygotowanie dobrze wykształconych absolwentów wynika również z pozycji firmy na rynku pracodawców i związanego z nią postępowania odpowiedzialnego społecznie. KGHM wspiera szkolnictwo zawodowe poprzez staże i praktyki, uczestnictwo w targach pracy, organizację zajęć praktycznych dla uczniów szkół zawodowych, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych w szkołach średnich, a także wyposażając klasopracownie w niezbędne materiały służące nauce zawodu. Współpracuje również  z uczelniami wyższymi w zakresie pomocy w realizacji prac naukowych – w formie udostępnienia materiałów czy realizacji praktyk zawodowych. Zaangażowanie KGHM w proces edukacji jest niejednokrotnie doceniane przez młodych ludzi. Firma zajmuje wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach wskazujących w ocenie studentów i ekspertów idealnych pracodawców.

PRAKTYKI I STAŻE

Praktyki w KGHM organizowane są dla najlepszych uczniów i studentów w celu nabycia przez nich umiejętności praktycznych do wykonywania przyszłej pracy.
Odbywa się to poprzez wykonywanie określonych zadań i uczestnictwo w projektach pod czujnym okiem wyznaczonego opiekuna.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Warunkiem rozpoczęcia procedury organizowania praktyk jest dostarczenie na adres praktyki@kghm.com niżej wymienionych dokumentów:

 1. Wniosek o odbycie studenckiej praktyki zawodowej,
 2. CV (z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych)
 3. Plan praktyk, zawierających zakres wiedzy teoretycznej do opanowania oraz umiejętności praktycznych, jakie student ma wykształcić podczas trwania praktyki zatwierdzony przez Uczelnię
 4. Zaświadczenie z uczelni o statusie studenta.

Termin składania kompletnych wniosków na praktyki studenckie w roku akademickim 2017/2018 upływa dnia 31 maja 2018 roku

Po ewentualnym zakwalifikowaniu się na praktykę student musi dostarczyć dodatkowo:

 1. Kopię potwierdzenia ubezpieczenia NW,
 2. Zaświadczenia o stanie zdrowia od lekarza medycyny pracy.

Kontakt do osób zajmujących się praktykami w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A.:

Centrala KGHM – tel. +48 76 74 80 338
Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji – tel. +48 76 74 80 838
Huta Miedzi „Cedynia” – tel. +48 76 74 71 512
Huta Miedzi „Głogów” – tel. +48 76 74 76 651
Huta Miedzi „Legnica” – tel. +48 76 74 72 206
Zakłady Górnicze „Rudna” – tel. +48 76 74 85 401
Zakłady Górnicze „Lubin” – tel. +48 76 74 82 234
Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – tel. +48 76 74 84 101
Zakład Hydrotechniczny – tel. +48 76 74 79 318
Zakłady Wzbogacania Rud – tel. +48 76 74 74 732

UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW

PROGRAM UDOSTĘPNIANIA MATERIAŁÓW DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

Rozwój gospodarczy oraz konkurencja międzynarodowa wymuszają zwiększanie efektywności wydobycia oraz poszukiwanie metod skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem wydobywczym, co wymaga coraz wyżej wykwalifikowanych kadr, zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i robotniczych. Górnictwo, przeróbka, przetwórstwo wymaga wykształconej kadry, której program nauczania oraz praktyki dopasowane będą do aktualnych potrzeb rynku w tym zakresie. To z kolei wymaga współpracy nauki z przemysłem. W ramach konsekwentnie realizowanej Strategii KGHM zwiększamy nacisk na wzrost kompetencji pracowników i dlatego też uczestniczymy w różnych przedsięwzięciach, w wyniku których chcemy pozyskać kadry potrzebne do tego, by firma mogła się rozwijać i była konkurencyjna na rynku.

Cel i specyfika programu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczelni oraz studentów proponujemy współpracę w zakresie udostępniania materiałów do realizacji prac dyplomowych. Propozycja skierowana jest do studentów wydziałów górniczych, mechanicznych, elektrotechniki, automatyki przemysłowej, ekonomicznych oraz pedagogicznych i psychologicznych. Problematyka ujęta w tematach prac dotyczy obszarów takich jak: problemy technologiczne, organizacyjne, ekonomiczne, finansowe, formalno-prawne, problemy projektowania, budowy i likwidacji zakładów lub ich fragmentów, rekultywacji, ocen oddziaływania na środowisko, składowania odpadów. KGHM umożliwia studentom zapoznanie się z praktycznymi aspektami działalności firmy natomiast studenci mają możliwość opracowania innowatorskich rozwiązań z zakresu działalności Spółki i zaproponowania ciekawych projektów, które mogą stanowić wartość dodaną.

Efekty

Zapoznanie się z praktycznymi aspektami działalności firmy pomaga studentom w pozyskaniu doświadczenia i zrozumieniu specyfiki przedsiębiorstwa produkcyjnego. W efekcie przyczynia się to do potwierdzenia słuszności wyboru przez studenta potencjalnego środowiska pracy. Program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów. W 2016r.  zostało złożonych 148 wniosków, z czego ok. 85% zostało pozytywnie zaakceptowanych do realizacji.

Opis oraz warunki uczestnictwa studentów w programie

Wykaz zakresów tematycznych zawiera zarówno propozycje zgłoszone przez Oddziały/Centralę KGHM, jak i otrzymane od uczelni w Polsce. Sporządzone przez właścicieli zakresów tematycznych oraz promotorów z uczelni abstrakty określają oczekiwania względem pracy dyplomowej. W wykazie wskazano miejsce pozyskania materiałów oraz dostępność zakresów dla określonej ilości studentów. Zakresy podane przez Oddziały/Centralę KGHM Polska Miedź S.A. kierowane są do studentów wszystkich uczelni, natomiast zaproponowane przez uczelnie są dedykowane dla studentów tych uczelni.

Proces udostępniania materiałów rozpoczyna się poprzez wybór przez studenta jednego z zakresów tematycznych z załączonego wykazu. Student zainteresowany pisaniem pracy dyplomowej na wybrany zakres składa wniosek o możliwość udostępnienia materiałów. Do wniosku dołącza wymagane dokumenty, tj. zaświadczenie z uczelni o statusie studenta oraz abstrakt pracy dyplomowej, w którym podaje założone cele, spodziewane efekty oraz wartość dodaną dla KGHM Polska Miedź S.A. Wniosek może być wysłany w formie papierowej na adres siedziby KGHM Polska Miedź S.A. lub elektronicznie na adres: Lucyna.Owczarek@kghm.com. Podane zakresy tematyczne obowiązują do końca miesiąca marca 2018 roku.

  pROGRAM STYPENDIALNY ORAZ KONKURS O NAGRODĘ PREZESA ZARZĄDU

Program stypendialny oraz Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu działalności KGHM Polska Miedź S.A. jest jedną z inicjatyw prowadzonych wspólnie z uczelniami. Celem programu jest uzyskanie przygotowanych przez studentów innowatorskich rozwiązań i opracowań analitycznych w ramach realizowanych prac dyplomowych dotyczących zagadnień istotnych dla KGHM. Firma oferuje przy tym wsparcie finansowe w formie miesięcznego stypendium przez okres do czterech semestrów kształcenia oraz ufundowanie jednorazowej nagrody za najlepszą pracę dyplomową.

Warunki udziału w Programie Stypendialnym i Konkursie

 1. W Programie i Konkursie mogą uczestniczyć studenci studiów II oraz III stopnia uczelni akademickich posiadający udokumentowane osiągnięcia z dziedziny, z której KGHM proponuje zakresy tematyczne albo osiągnięcia w nauce potwierdzone średnią ocen przynajmniej 4,5 ze studiów I stopnia lub trzeciego roku studiów jednolitych magisterskich lub studiów II stopnia.
 2. Warunkiem udziału jest złożenie aplikacji zawierającej:
 • wniosek o udostępnienie materiałów do pisania pracy dyplomowej ze wskazaniem wybranego zakresu tematycznego wraz z abstraktem,
 • dokumenty poświadczające osiągnięcia studenta zgodnie z zapisem w pkt. 1 powyżej,
 • Curriculum Vitae,
 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta, w którym m.in. podany jest tryb studiów, kierunek i specjalność, data rozpoczęcia studiów, planowany okres ich zakończenia,
 • oświadczenie uczelni o akceptacji zakresu tematycznego do realizacji przez studenta wraz ze wskazaniem promotora (imię, nazwisko, telefon służbowy, adres e-mail),
 • szczegółowy opis propozycji realizacji pracy dyplomowej, w którym student wykazuje wartość dodaną dla KGHM, np.  zamierzone cele i spodziewane efekty oraz ich wpływ na poprawę efektywności procesów, pracy maszyn lub urządzeń, zwrot z inwestycji - w jakim stopniu, w jakim czasie,
 • uzasadnienie, dlaczego problematyka założonej do realizacji pracy dyplomowej jest istotna dla KGHM wraz ze wskazaniem obszarów, które będą finansowane funduszem stypendialnym.

 3. Aplikacje należy składać do dnia 31 sierpnia 2017r.

Najlepsze prace dyplomowe mogą być dodatkowo wyróżnione specjalną nagrodą Prezesa Zarządu KGHM.

Informacji w zakresie realizacji Programu udziela Lucyna Owczarek, e-mail Lucyna.Owczarek@kghm.com

 

Tematy do realizacji przez Studentów w ramach Programu stypendialnego i Konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. na najlepszą pracę dyplomową z zakresu działalności Spółki:

1. Koncepcja budowy mobilnego agregatu klimatyzacji stanowiskowej wykorzystującego  sprężone powietrze jako czynnik chłodniczy.

Propozycja rozwiązań technicznych umożliwiająca wykorzystanie sprężonego powietrza w procesie chłodzenia kabin stanowiskowych i miejsc podziału pracy. Redukcja zużycia powszechnie wykorzystywanych czynników chłodniczych. Uzyskanie efektu chłodniczego na skutek sprężania i rozprężenia powietrza przy pomocy sprężarki, co powinno umożliwić zmianę sposobu chłodzenia jednoosobowych stanowisk pracy poprzez wyeliminowanie klasycznych agregatów chłodniczych oraz ograniczenie stosowania w warunkach dołowych czynnika chłodniczego R-134a, na który aktualnie wprowadzone zostały duże obostrzenia, a w przyszłości ma być wycofany z ruchu. Należy wziąć pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy z dnia 15.05.2015r „o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych” nakładające na właścicieli urządzeń konieczność ewidencji zużytego czynnika w CRO (centralny rejestr operatorów).

2. Wpływ wdrożonych systemów zarządzania  bezpieczeństwem pracy na osiągane mierniki bezpieczeństwa.

Sprawdzenie korelacji między wprowadzonymi systemami bezpieczeństwa a poprawą wyników BHP (poprawa środowiska pracy, ograniczenie wypadków przy pracy). Analiza jak działania nad zmianą postaw  pracowników wpływają na zmniejszenie wypadków przy pracy a zwiększenie zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Porównanie okresu przed wprowadzonymi Systemami Bezpieczeństwa Pracy a sytuacją gdy zakład ma wdrożone procedury. Rekomendacja obszarów do doskonalenia celem poprawy bezpieczeństwa – dobre praktyki z innych przedsiębiorstw. Ustalenie systemowych standardów BHP, które mają bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa pracy - ograniczenie wypadków i ich skutków oraz poprawę środowiska pracy.

3. Zabiegi techniczne służące poprawie klarowności wody nadosadowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych "Żelazny Most".

Celem pracy jest analiza możliwości zastosowania zabiegów technicznych służących poprawie klarowności ujmowania wody nadosadowej. Analiza dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy OUOW  w zakresie gospodarki wodnej i szlamowej, wykonanie bilansu wód, prognoza kształtu i głębokości akwenu w miarę przyrostu wysokości składowania odpadów, analiza i opis zasad pracy istniejących ujęć wody, analiza możliwości zastosowania zabiegów technicznych służących poprawie klarowności ujmowanych wód nadosadowych, analiza i klasyfikacja opracowanych wariantów pod względem technicznym i ekonomicznym, zestawienie szacunkowych kosztów dla wybranego wariantu, opracowanie wytycznych do projektowania.

4. Przegląd i analiza porównawcza metodyk zarządzania projektami na podstawie spółek giełdowych.

Zadaniem autora pracy jest dokonanie przeglądu organizacji i stosowanych rozwiązań w zakresie standardów zarządzania projektami w innych spółkach, podanie okresu stosowania/wdrożenia, stopnia ich rozwoju oraz uzyskiwanych efektów w organizacji. Końcowym elementem powinno być porównanie i ocena zaawansowania rozwoju standardów wdrożonych w KGHM na tle spółek notowanych na giełdzie oraz propozycje ewentualnych kierunków rozwoju i optymalizacji procesów.

5. Struktura zmienności oraz metodyka szacowania zasobów wytypowanych pierwiastków towarzyszących złożom Cu – Ag LGOM.

Tematyką jest zagadnienie występowania pierwiastków towarzyszących w złożu rud miedzi. Obecność metali współwystępujących jest stwierdzana na wszystkich etapach produkcji i przerobu rud w KGHM, jednak wiedza o przestrzennym rozmieszczeniu i zależnościach rządzących ich obecnością jest uzależniona od gęstości opróbowania skał złożowych. Ze względu na koszt opróbowania (pobranie prób złoża, transport, przygotowanie próbki do analizy) oraz koszt analizy XRF lub chemicznej, jakość informacji geologicznej posiadanej przez służby geologiczne KGHM jest zróżnicowana w odniesieniu do różnych metali. O ile dane dotyczące miedzi są precyzyjne (gęsta siatka opróbowania, oznaczenia cząstkowe niekomasowane w badaniach chemicznych), tak w przypadku składników współwystępujących jakość danych jest znacząco niższa (siatka rozrzedzona, komasacja prób cząstkowych). Koszt wykonania analiz kilkunastu metali sięga kilkuset złotych (analiza Cu – kilkanaście zł), więc każda metoda geostatystyczna pozwalająca na pozyskanie wiedzy o rozmieszczeniu metali w złożu ma wymiar ekonomiczny. Metody geostatystyczne stanowią we współczesnej geologii gospodarczej podstawę podejmowania decyzji biznesowych.