5 lat w liczbach - Grupa KGHM

Dane finansowe

Opis20162015201420132012
Przychody ze sprzedaży (mln zł) 19 156 20 008 20 492 24 110 26 705
Skorygowana EBITDA (mln zł)* 4 666 4 710 4 890 5 934 8 199
Wynik netto (mln zł) -4 449 -5 009 2 451 3 033 4 803
Suma bilansowa (mln zł) 33 442 36 764 40 374 34 465 33 616
Kapitał własny (mln zł) 15 911 20 414 25 530 23 064 27 710
Zobowiązania i rezerwy (mln zł) 17 531 16 350 14 844 11 401 11 906
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne
- KGHM Polska Miedź (mln zł)
2 604 2 481 2 203 2 174 1 647
Nakłady inwestycyjne kapitałowe
- KGHM Polska Miedź (mln zł) **
842 76 27 87 9 637
Koszt produkcji koncentratu C1 (USD/funt) 1,41 1,59 1,89 1,85 1,59
Koszt produkcji koncentratu C1 (USD/funt) - KGHM Polska Miedź 1,30 1,47 1,82 1,78 1,34

* od roku 2014 skorygowana EBITDA = EBIT (wynik na sprzedaży netto) + amortyzacja (ujęta w wyniku netto) + odpisy (- odwrócenie odpisów) z tytułu utraty wartości aktywów trwałych (ujęte w kosztach podstawowej działalności operacyjnej) – wraz z Sierra Gorda S.C.M.; za lata 2012-2013 EBITDA = zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację
** od roku 2016 nabycie akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych jednostek zależnych oraz udzielone pożyczki oraz nabycie aktywów finansowych DDS; za lata 2012-2015 zakup oraz objęcie akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych

KGHM 5 lat w liczbach [Excel, 11KB]

Wskaźniki

Opis20162015201420132012
Wynik netto na akcję (EPS, w zł) -20,42 -13,94 12,07 15,29 24,34
Dywidenda na akcję (DPS, zł)* - 1,50 4,00 5,00 9,80
Cena / Zysk (P/E, x) - - 9,0 7,7 7,8
Stopa zwrotu z aktywów (ROA, %) -13,6 -8,4 7,5 10,5 17,3
Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE, %) -25,7 -13,7 9,9 13,1 22,2
Dług netto/EBITDA (x) 1,6 1,4 0.9 0,4 0,0

* dywidenda za rok obrotowy

KGHM Wskaźniki [Excel, 10KB]

Produkcja

Opis20162015201420132012
Produkcja miedzi płatnej (tys. t) 677 718 663 666 676
Produkcja miedzi elektrolitycznej - KGHM Polska Miedź (tys. t) 536 574 577 565 566
Produkcja srebra metalicznego - KGHM Polska Miedź (t) 1 191 1 283 1 256 1 161 1 274

KGHM Produkcja [Excel, 10KB]