Zarząd

Zakres odpowiedzialności Zarządu dotyczy wszystkich aspektów działalności Spółki. Szczegółowo zakres odpowiedzialności i obowiązków oraz tryb postępowania Zarządu Spólki określa Regulamin Zarządu.

Ład korporacyjny Zarządu

Regulamin Zarządu KGHM zobowiązuje Zarząd do spotkania się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu odbywają się zwykle raz w tygodniu. Podczas tych posiedzeń Zarząd omawia między innymi sprawy związane ze strategią Spółki i zarządzaniem ryzykiem, efektywnością operacyjną i finansową Spółki oraz inne sprawy strategiczne dotyczące Spółki i jej działalności. Posiedzenia są zwoływane przez Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – przez I Wiceprezesa Zarządu.

Skład Zarządu

Obecny Zarząd liczy pięciu członków.

Nazwiska, umiejętności i doświadczenie poszczególnych członków Zarządu znajdują się w sekcji Władze Spółki.

Poniżej przedstawiono informację o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie w okresie ostatnich dwóch lat. 

Stan na dzieńLiczba kobietLiczba mężczyzn
2014-12-31 0 5
2015-12-31 0 5
2016-02-03 0 4
2016-03-15 0 5

Poniżej przedstawiono wstępny podział kompetencji w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A.:

Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za nadzorowanie:

 • działań w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem na poziomie korporacyjnym oraz audytu i kontroli wewnętrznej Grupy Kapitałowej,
 • standardów nadzoru korporacyjnego oraz stosowania w Spółce przyjętych zasad ładu korporacyjnego,
 • wykonywania funkcji całościowego nadzoru korporacyjnego nad podmiotami zależnymi Grupy Kapitałowej,
 • opracowania, aktualizowania i monitorowania realizacji planu inwestycji kapitałowych Grupy Kapitałowej,
 • stopnia wypełnienia formalnych obowiązków informacyjnych i publikacyjnych w zakresie wymaganym przepisami prawa,
 • obsługi organizacyjno-prawnej organów Spółki,
 • działań komunikacyjno-wizerunkowych w Grupie Kapitałowej,
 • sposobów kształtowania relacji z zewnętrznym otoczeniem biznesowym Spółki.
 • prac Centralnego Biura Zakupów.
 • funkcjonowania Fundacji KGHM Polska Miedź w imieniu Fundatora oraz innych organizacji pożytku publicznego wspierających realizację celów biznesowych Grupy Kapitałowej,
 • powoływania Rady ds. Strategii i Rozwoju i nadzoru nad jej pracą,
 • działań w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.

Wiceprezes Zarządu jest odpowiedzialny za nadzorowanie:

 • inicjowania, opracowywania, wdrożenia, monitorowania oraz aktualizowania Strategii Głównej,
 • realizacji polityki  badań i innowacji,
 • kształtowania polityki handlowej i logistycznej Spółki,
 • kształtowania portfeli produktów i usług Spółki,
 • inicjowania, opracowywania i wdrażania standardów zarządczych w łańcuchu dostaw,
 • realizacji projektów związanych z integrowaniem łańcucha dostaw.

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych jest odpowiedzialny za nadzorowanie:

 • kształtowania polityki finansowej w Grupie Kapitałowej,
 • weryfikacji projektów Strategii Głównej z punktu widzenia ich wykonalności w aspekcie finansowym,
 • finansów we wszystkich obszarach i dziedzinach działania Grupy Kapitałowej,
 • kreowania polityki podatkowej Grupy Kapitałowej,
 • obsługi księgowej Spółki.

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju jest odpowiedzialny za nadzorowanie:

 • przygotowania i wykonania strategii dla aktywów zagranicznych,
 • działań w zakresie pozyskiwania i rozwoju bazy zasobowej za granicą,
 • analiz, ocen i przygotowania nowych zagranicznych projektów eksploracyjnych,
 • przygotowania opracowań i ekspertyz z zakresu zagranicznych projektów zasobowych,
 • nadzoru korporacyjnego spółek zagranicznych, i koordynacji zadań w ramach planu inwestycji kapitałowych Spółki w zależne spółki zagraniczne,
 • merytoryczne nad zagranicznymi podmiotami zależnymi typu produkcyjnego, należącymi do Grupy Kapitałowej, w tym tworzenie i wykonanie ich planów produkcyjnych.

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji jest odpowiedzialny za nadzorowanie:

 • zintegrowanego planowania i optymalizacji produkcji oraz rozwoju ciągu produkcyjnego,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz kontroli ryzyka środowiskowego,
 • zarządzania nieruchomościami.
 • działań w zakresie pozyskiwania, budowy i utrzymania w gotowości aktywów produkcyjnych i nieprodukcyjnych oraz osiągania głównych celów Strategii Energetycznej,
 • planowania i koordynowania  procesów inwestycyjnych oraz projektów rozwojowych,
 • działalności w zakresie  wytwarzania produktów i usług oraz rozwoju produkcji głównej górniczej i hutniczej.

 

 

Ład korporacyjny Zarządu

Regulamin Zarządu KGHM zobowiązuje Zarząd do spotkania się co najmniej raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu odbywają się zwykle raz w tygodniu. Podczas tych posiedzeń Zarząd omawia między innymi sprawy związane ze strategią Spółki i zarządzaniem ryzykiem, efektywnością operacyjną i finansową Spółki oraz inne sprawy strategiczne dotyczące Spółki i jej działalności. Posiedzenia są zwoływane przez Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – przez I Wiceprezesa Zarządu.

Skład Zarządu

Obecny Zarząd liczy pięciu członków.

Nazwiska, umiejętności i doświadczenie poszczególnych członków Zarządu znajdują się w sekcji Władze Spółki.

Poniżej przedstawiono informację o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie w okresie ostatnich dwóch lat. 

Stan na dzieńLiczba kobietLiczba mężczyzn
2014-12-31 0 5
2015-12-31 0 5
2016-02-03 0 4
2016-03-15 0 5

Poniżej przedstawiono wstępny podział kompetencji w Zarządzie KGHM Polska Miedź S.A.:

Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za nadzorowanie:

 • działań w zakresie kompleksowego zarządzania ryzykiem na poziomie korporacyjnym oraz audytu i kontroli wewnętrznej Grupy Kapitałowej,
 • standardów nadzoru korporacyjnego oraz stosowania w Spółce przyjętych zasad ładu korporacyjnego,
 • wykonywania funkcji całościowego nadzoru korporacyjnego nad podmiotami zależnymi Grupy Kapitałowej,
 • opracowania, aktualizowania i monitorowania realizacji planu inwestycji kapitałowych Grupy Kapitałowej,
 • stopnia wypełnienia formalnych obowiązków informacyjnych i publikacyjnych w zakresie wymaganym przepisami prawa,
 • obsługi organizacyjno-prawnej organów Spółki,
 • działań komunikacyjno-wizerunkowych w Grupie Kapitałowej,
 • sposobów kształtowania relacji z zewnętrznym otoczeniem biznesowym Spółki.
 • prac Centralnego Biura Zakupów.
 • funkcjonowania Fundacji KGHM Polska Miedź w imieniu Fundatora oraz innych organizacji pożytku publicznego wspierających realizację celów biznesowych Grupy Kapitałowej,
 • powoływania Rady ds. Strategii i Rozwoju i nadzoru nad jej pracą,
 • działań w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.

Wiceprezes Zarządu jest odpowiedzialny za nadzorowanie:

 • inicjowania, opracowywania, wdrożenia, monitorowania oraz aktualizowania Strategii Głównej,
 • realizacji polityki  badań i innowacji,
 • kształtowania polityki handlowej i logistycznej Spółki,
 • kształtowania portfeli produktów i usług Spółki,
 • inicjowania, opracowywania i wdrażania standardów zarządczych w łańcuchu dostaw,
 • realizacji projektów związanych z integrowaniem łańcucha dostaw.

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych jest odpowiedzialny za nadzorowanie:

 • kształtowania polityki finansowej w Grupie Kapitałowej,
 • weryfikacji projektów Strategii Głównej z punktu widzenia ich wykonalności w aspekcie finansowym,
 • finansów we wszystkich obszarach i dziedzinach działania Grupy Kapitałowej,
 • kreowania polityki podatkowej Grupy Kapitałowej,
 • obsługi księgowej Spółki.

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju jest odpowiedzialny za nadzorowanie:

 • przygotowania i wykonania strategii dla aktywów zagranicznych,
 • działań w zakresie pozyskiwania i rozwoju bazy zasobowej za granicą,
 • analiz, ocen i przygotowania nowych zagranicznych projektów eksploracyjnych,
 • przygotowania opracowań i ekspertyz z zakresu zagranicznych projektów zasobowych,
 • nadzoru korporacyjnego spółek zagranicznych, i koordynacji zadań w ramach planu inwestycji kapitałowych Spółki w zależne spółki zagraniczne,
 • merytoryczne nad zagranicznymi podmiotami zależnymi typu produkcyjnego, należącymi do Grupy Kapitałowej, w tym tworzenie i wykonanie ich planów produkcyjnych.

Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji jest odpowiedzialny za nadzorowanie:

 • zintegrowanego planowania i optymalizacji produkcji oraz rozwoju ciągu produkcyjnego,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz kontroli ryzyka środowiskowego,
 • zarządzania nieruchomościami.
 • działań w zakresie pozyskiwania, budowy i utrzymania w gotowości aktywów produkcyjnych i nieprodukcyjnych oraz osiągania głównych celów Strategii Energetycznej,
 • planowania i koordynowania  procesów inwestycyjnych oraz projektów rozwojowych,
 • działalności w zakresie  wytwarzania produktów i usług oraz rozwoju produkcji głównej górniczej i hutniczej.